Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Centrumplan Sint Anthonis

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk maken bekend dat de onderstaande besluiten en bijbehorende stukken zijn vastgesteld:

 • 1.

  Het bestemmingsplan Centrumplan Sint Anthonis. Het bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Voor een overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de nota van zienswijzen en ambtelijke wijzigingen die als bijlage is opgenomen bij het bestemmingsplan.

 • 2.

  Er is voor deze ontwikkeling geen exploitatieplan vastgesteld, omdat het gronden betreft in eigendom van de gemeente en er een anterieure overeenkomst is opgesteld voor het verhaal van de kosten van het in gebruik nemen van de overige grond. De kosten zijn daarmee anderszins verzekerd.

 • 3.

  Het besluit hogere grenswaarden geluid. Dit besluit is als bijlage opgenomen bij het bestemmingsplan.

Waar ligt het plangebied en de inhoud?

Het bestemmingsplan voorziet in de volgende ontwikkelingen in het centrum van Sint Anthonis.

 • 1..

  Breestraat Noord

  Dit deelplan voorziet in de bouw van een supermarkt met 13 appartementen, realisatie van 4 seniorenwoningen, 17 rijenwoningen, 14 twee-onder één kapwoningen en 1 vrijstaande woning. In het plan is ook de nieuwe ontsluiting van dit gedeelte op de Peter Zuidstraat opgenomen.

 • 2.

  Breestraat 22 tot en met 25

  Dit deelplan voorziet in de transformatie van dit gebied door de bouw van 14 appartementen.

 • 3.

  Locatie Breestraat 5

  Dit deelplan voorziet in de transformatie van een voormalig tankstation naar een gebied voor woningbouw voor de bouw van twee vrijstaande woningen en een (zorg)appartementencomplex.

 • 4.

  Voormalige Emté

  De locatie voormalige Emté zal worden ontwikkeld voor woningbouw. Er zal een aantal woningen/appartementen op deze locatie worden toegevoegd.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Wij nodigen u uit om het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden in te zien. Deze liggen zes weken ter inzage van woensdag 17 augustus 2022 tot en met dinsdag 27 september 2022. De stukken zijn in te zien www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt onder andere zoeken op de plannaam Centrumplan Sint Anthonis of met plannummer NL.IMRO.1982.BPSACentrumplan-VA01.

Hoe kunt u reageren?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan en/of het besluit hogere waarde Wet geluidhinder? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep instellen, ook als u geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hebt ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u beroep instellen als u:

 • tegen het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend; of

 • kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot de raad dan wel het college te wenden; of

 • beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

U kunt tot en met 28 september 2022 beroep instellen. U richt uw beroepschrift aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 29 september 2022, tenzij u vóór deze datum, naast beroep, ook een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Cuijk, 16 augustus 2022

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk

Naar boven