Ontwerpbesluit voor de ambtshalve wijziging van een omgevingsvergunning onderdeel milieu aan de Verlaat 9 te Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Dijk en Waard maken bekend dat zij van plan zijn een omgevingsvergunning onderdeel milieu van 16 december 2008 met kenmerk Wm 08010 voor de inrichting Leegwater Houtbereiding BV., gelegen aan Verlaat 9 in Heerhugowaard ambtshalve te wijzigen. Het betreft een inrichting voor houtverduurzaming en impregneren van hout door middel van spuiten, sproeien of de vacuümdrukmethode.

De ambtshalve wijziging betreft een actualisatie van de vigerende vergunning op de Beste beschikbare technieken. Diverse voorschriften worden ingetrokken, gewijzigd of toegevoegd.

Ter inzage

De ontwerpbeschikking en overige bijbehorende stukken liggen van 15 augustus 2022 tot en met 26 september 2022 ter inzage bij de gemeente Dijk en Waard, Parelhof 1 in Heerhugowaard (op afspraak).

Degene die de betreffende stukken in wil zien kan per e-mail een verzoek indienen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, e-mailadres: postbus@odnhn.nl onder vermelding van het zaaknummer OD.293860, waarna de stukken digitaal toegezonden zullen worden.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB in Hoorn. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning ambtshalve wijziging onderdeel milieu, Verlaat 9 in Heerhugowaard, OD.293860.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Regulering Leefomgeving van de OD NHN via telefoonnummer 088-1021 300 (graag uiterlijk een week vóór afloop van de termijn). Van de mondelinge zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Informatie

Meer Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088-1021 300.

 

Naar boven