Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, plaatsen dakkapel, Fruitweidestraat 32 [zaaknummer 0193ESUITE1468522022]

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken het volgende bekend:

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: 0193ESUITE1468522022

Verzenddatum besluit: 08-08-2022

Locatie: Fruitweidestraat 32, 8043 XE Zwolle

Projectomschrijving: het plaatsen van een dakkapel

Dit besluit ligt ter inzage bij de afdeling Fysieke Leefomgeving, Lübeckplein 2, na telefonische afspraak via telefoonnummer 14038 en vraag naar de sectie Bouwtoezicht. Het besluit kan op verzoek ook digitaal worden toegezonden. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar omgevingsvergunning@zwolle.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om, met betrekking tot deze besluiten een voorlopige voorziening te treffen. Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen. Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

Naar boven