Verleende terrasvergunning voor de Bakker Bart aan de Markt 20 te Harderwijk

Het college maakt bekend dat zij op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan onderstaande politieke partij een tijdelijke standplaatsvergunning heeft verleend:

  • Bakker Bart, Markt 20 te Harderwijk. Deze vergunning is verleend en verzonden op 4 augustus 2022.

De verleende vergunning en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met de klantmanagers bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911.

Bent u het niet eens met deze beslissing(en)?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Naar boven