Ontheffing voor het spelen met een draaiorgel op het Gouweplein voor de periode 1 augustus 2022 tot en met 1 augustus 2023 te Waddinxveen

Ontheffing spelen draaiorgel Gouweplein

Verleend is verleend voor het 1 x per maand tussen 10.00-17.00 uur spelen met een draaiorgel op het Gouweplein voor de periode 1 augustus 2022 tot en met 1 augustus 2023.

Voor vragen kunt u mailen naar a.devos@waddinxveen.nl

Klachten tijdens een evenement:

Heeft u geluidsoverlast? U kunt hierover contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland. Tel. 088-333555.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op https://www.waddinxveen.nl/bezwaar-maken.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

  • –uw naam, adres en telefoonnummer;

  • –de datum waarop u het bezwaar indient;

  • –het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

  • –waarom u het niet eens bent met het besluit;

  • –uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Stuur uw bezwaarschrift naar:

De burgemeester, Postbus 400, 2740 AK WADDINXVEEN

Naar boven