Gemeente Lelystad heeft het voornemen om percelen bouwgrond in de wijk Parkwijk

 

“De gemeente Lelystad heeft het voornemen om percelen bouwgrond in de wijk Parkwijk, (deels) grenzend aan de reeds gerealiseerde bebouwing (gedeeltelijk) te verkopen en (deels) te leveren aan de ontwikkelaar binnen het plangebied op basis van de sinds 2017 bestaande contractuele afspraken. Het plangebied is gelegen ten oosten van het centrum van Lelystad, globaal begrensd door de Lindelaan, het Arcuscollege en de parkeervoorziening van de ABC-locatie, en was ten tijde van totstandkoming van de contractuele afspraken, kadastraal bekend Gemeente Lelystad, sectie K, nummers 7728, 8715 (gedeeltelijk) en 8716 (gedeeltelijk). Deze contractuele afspraken zien op een plangebied groot ongeveer 36.963 m². Het plangebied bestaat deels uit uitgeefbaar gebied in de vorm van bouwblokken (circa 20.080 m2) en deels uit toekomstig openbaar gebied (ca. 16.883 m2). Een gedeelte van het plangebied is reeds uitgegeven aan de ontwikkelaar die hierop inmiddels 70 woningen ten behoeve van eindgebruikers heeft gerealiseerd.

 

De ontwikkelaar zal vanaf 1 september 2022 in fases, overeenkomstig het bepaalde in de gesloten overeenkomst, in staat gesteld worden gronden te verwerven om hierop totaal nog circa 67 woningen te realiseren. De voorgenomen verkoop/levering betreft de volgende fase binnen de ontwikkeling van Parkwijk en geschiedt ten behoeve van de realisatie van een volgend deelgebied met woningen en de aanleg van openbaar gebied rond de Zilverlinde en Koningslinde. De aanleg van parkeerplaatsen behorende bij de woningen maken ook deel uit van de planontwikkeling. Ten behoeve van de realisatie van dit project worden verschillende percelen gemeentegrond gefaseerd uitgegeven, het definitieve aantal vierkante meters wordt in een later stadium definitief bepaald/vastgelegd.

 

De gemeente Lelystad geeft hiermee uitvoering aan (een deel van) de in 2017 gesloten Ontwikkelingsovereenkomst en in 2019 en 2022 gesloten Koopovereenkomsten met de betreffende koper/ontwikkelaar.

 

De gemeente Lelystad meent dat de ontwikkelaar binnen het gebied, gelet op contractuele afspraken welke in vergaande mate al in uitvoering zijn, alsmede het feit dat een deel van de nog te bouwen woningen inmiddels verkocht is aan eindgebruikers, de enige serieuze gegadigde is om de voornoemde percelen gronden aan te kopen en het plan integraal te realiseren.

 

De gemeente Lelystad zal 20 dagen na deze publicatie overgaan tot gefaseerde verkoop en levering van de bouwkavels binnen de hiervoor omschreven contractuele afspraken, tenzij voordien door een andere serieuze gegadigde een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Lelystad.

 

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Projectsecretaris, mevr. Siewan Kleve (s.kleve@lelystad.nl).

Naar boven