Ontheffing plaatsing voorwerpen op of aan de weg: Hoogezand

 

Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maakt bekend dat op grond van art. 2:10 a van de Algemene Plaatselijk Verordening (APV) ontheffing van het verbod voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg is verleend.

 

Omschrijving: plaatsing container

 

Datum: van 20 augustus 2022 tot 20 oktober 2022

 

Locatie: grasveld naast Zoete Kroon 24 in Hoogezand.

 

Datum verzending: 4 augustus 2022

 

Zaaknummer: 942749

 

Bezwaar

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit per brief of fax -dus niet per e-mail - bezwaar maken. Dat moet dan binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. U moet het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

uw naam en adres;

de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

de reden waarom u bezwaar maakt;

een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt.

Stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Als het bezwaarschrift in een andere dan een EU-taal is geschreven moet u, als daarom wordt gevraagd, voor een goede Nederlandse vertaling zorgen.

 

Voorlopige voorziening in geval van bezwaar

Tijdens de bezwaarschriftprocedure is het besluit geldig. De uitvoering van het besluit kan uw belangen schaden. Om dit te voorkomen kunt u de rechter schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een voorlopige voorziening is hier een speciale regeling voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland treft een voorlopige voorziening als die, gelet op de betrokken belangen, direct nodig is. Het adres waar u een verzoek om voorlopige voorziening kunt doen is: rechtbank Noord Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

 

Vragen?

Als u naar aanleiding van deze vergunning nog vragen heeft, dan kunt u bellen met een medewerker van het Contactplein van de gemeente Midden-Groningen via telefoonnummer 0598-373737.

Naar boven