Aanwijzingsbesluit Toezichthouder J.A.J. Wolterink, gemeente Heerenveen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen en de burgemeester van de gemeente Heerenveen,

Overwegende dat

 • Het in het kader van handhaving wenselijk is om toezichthouders aan te wijzen;

 • de personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift moeten worden aangewezen;

Gelet op:

 • -

  Artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  Artikel 21 Erfgoedverordening Heerenveen;

 • -

  Hoofdstuk X van de Wet bodembescherming;

 • -

  Artikel 33 van de Huisvestingswet;

 • -

  Artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heerenveen;

 • -

  Artikel 26 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Heerenveen

 • -

  Wet op de veiligheidsrisico’s

 • -

  Artikel 34 tweede lid van de Wet op kansspelen;

 • -

  Titel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Hoofdstuk IV van de Wet publieke gezondheid;

Besluit, voor zover het hun bevoegdheden betreft;

de heer J.A.J. Wolterink,

aangesteld als ambtenaar in dienst bij de gemeente Heerenveen, gedurende de periode van aanstelling:

 • I.

  aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • II.

  aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de Wet bodembescherming;

 • III.

  aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de Wet op de veiligheidsrisico’s

 • IV.

  aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de Wet op de Kansspelen;

 • V.

  aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening Heerenveen;

 • VI.

  aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de Erfgoedverordening Heerenveen;

 • VII.

  aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de Afvalstoffenverordening van de gemeente Heerenveen;

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat deze, op de voorgeschreven wijze, bekend is gemaakt.

Aldus vastgesteld op 5 juli 2022 te Heerenveen.

Burgemeester en wethouders van Heerenveen,

Namens dezen,

De directeur J. van Leeuwestijn

Naar boven