Verleende omgevingsvergunning Jachtlaan 9 in Wezep, kappen van 11 fijnsparren

Het college van Oldebroek maakt bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning heeft verleend:

Jachtlaan 9 in Wezep, kappen van 11 fijnsparren (0269202200368 – 3 augustus 2022)

Heeft u vragen over deze vergunning of wilt u de betreffende stukken inzien neemt u dan contact op met team Ruimte cluster Vergunningen via telefoonnummer 0525 638200

Als u of een andere belanghebbende het niet eens is met dit besluit kan een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 1 in Oldebroek. Dit moet binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste te bevatten:

- naam en adres;

- datum;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

- de gronden van het bezwaar (motivering);

- handtekening.

Indien gewenst kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Naar boven