Omgevingsvergunning - Verleend (2022.0065, Sinteblom 4)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend:

Sinteblom 4 - Uitbreiding woning aan de Sinteblom 4 (zaaknummer 2022.0065). Het besluit is op 28 juli 2022 aan de aanvrager verzonden.

Bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na de dag van bekendmaking (28 juli 2022), worden ingediend.

In het bezwaarschrift moet ten minste staan:

• De naam en adres van de indiener;

• De dagtekening (datum);

• Een handtekening;

• Een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

• De gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

In spoedeisende gevallen is het mogelijk om naast het bezwaar een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter. Het verzoek kunt u sturen naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl

 

Naar boven