Realisatie van 1 parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen op het parkeerterrein nabij Hertstraat 4

 

VERKEERSBESLUIT

 

Burgemeester en Wethouders van Heerlen;

 

Gelet op

De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Algemene wet Bestuursrecht en het meest recente mandaatbesluit.

 

0verwegende

De provincie Noord-Brabant en Limburg willen elektrisch rijden bevorderen en vormen samen de NAL regio Zuid. Beide provincies hebben (o.a.) namens de gemeente Heerlen een contract met Vattenfall afgesloten voor plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur. De gemeente Heerlen is via de provincie een concessieovereenkomst aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten. Hiermee wordt invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL). In dat kader is er een plankaart opgesteld waarin 65 locaties in de Gemeente Heerlen zijn bepaald waar op basis van de geprognotiseerde behoefte een laadpaal kan worden geplaatst. Deze laadlocaties zijn bepaald aan de hand van toekomstprognoses per wijk tot 2025, de plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten én lokale kennis vanuit gemeente Heerlen. Daarnaast kon eenieder via een interactieve kaart op de website van de gemeente Heerlen reageren op de door de gemeente voorgestelde nieuwe locaties. Tevens kon men een andere locatie aanwijzen als goede, nieuwe plek voor een elektrische laadpaal. De gemeente Heerlen heeft via haar website, social media en persberichten hierover gecommuniceerd. De reacties zijn meegewogen in de keuze voor de nieuwe locaties.

In het Programma Ruimtelijke Ontwikkeling heeft de gemeente Heerlen aangegeven een vitale duurzame en leefbare stad te willen zijn en te streven naar een gezonde duurzame leefomgeving (MBP 2019-2022). Een van de activiteiten die wij daarvoor doen is de uitrol stimuleren van elektrisch rijden.

 

Uit oogpunt van

het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden en de belangen/gevolgen als bedoeld in de Wet Milieubeheer

 

Is het gewenst om

op het parkeerterrein nabij Hertstraat 4 een E-laadpaal voor algemeen gebruik te plaatsen.

 

Motivering

Elektrische auto’s dragen bij aan schone lucht en minder geluidsoverlast. Het aantal elektrische auto’s groeit en daarmee ook de behoefte aan openbare laadpalen. Door het vergroten van het aantal laadpalen die voor iedereen te gebruiken zijn, wordt bijgedragen aan het stimuleren van het elektrisch rijden.

 

Belangenafweging

De gemeentelijke belangen om E-laadpalen te faciliteren c.q. het milieubelang en het belang van de aanvrager om deel te kunnen nemen aan het E-verkeer wegen zwaarder dan de belangen van overige belanghebbenden.

Door het treffen van de maatregel neemt het aantal parkeerplaatsen beperkt af. Het belang van het ontwikkelen van een netwerk voor elektrisch rijden prevaleert boven het geringe verlies aan parkeergelegenheid. Bovendien parkeerde de elektrische rijder vaak voorheen ook in de buurt

waardoor het verlies aan parkeerruimte minder groot is dan het in eerste instantie lijkt.

 

Gehoord/Overleg

Ingevolge artikel 24 van het BABW is vooraf overleg gepleegd met de politie. De Hertstraat is in beheer bij de gemeente Heerlen.

 

Besluit:

Door plaatsing van bord E04 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord tekst “alleen voor opladen elektrische voertuigen” en onderbord met 1 pijl 1 parkeerplaats te reserveren ten behoeve van het opladen van E-voertuigen op het parkeerterrein nabij Hertstraat 4, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

 

Ter inzage legging en bezwaar:

 

Het verkeersbesluit + tekening liggen tijdens de beroepstermijn ter inzage aan de balie van de gemeente (Geleenstraat 2 5 in Heerlen ) .

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kunt u op twee manieren doen: digitaal of schriftelijk.

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Let op: doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk afgehandeld. Dit geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur desnoods een voorlopig bezwaarschrift. Hierin kunt u aangeven dat u uw bezwaar op een later moment nog verder zal toelichten.

Digitaal indienen

U kunt niet via e-mail een bezwaarschrift bij ons indienen. U kunt met het formulier voor bezwaarschriften tegen een besluit van de gemeente Heerlen uw bezwaar digitaal indienen. Door het digitale formulier te gebruiken, doorloopt u op eenvoudige wijze de verschillende stappen bij het indienen van een bezwaarschrift. In het formulier vragen wij u of u er mee kunt instemmen dat de verdere correspondentie met u via e-mail plaatsvindt. De gemeente Heerlen kan u dan eenvoudig en efficiënt op de hoogte houden van het verloop van de verdere procedure. U ontvangt dan geen papieren post meer.

Schriftelijk indienen

Wilt u of kunt u geen gebruik maken van het digitale formulier? Dan kunt u uw bezwaarschrift ook per post of fax sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen,

Postbus 1, 6400 AA, Heerlen, fax: (045) 560 3953.

 

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:

- tegen welk besluit u bezwaar maakt;

- de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur bij voorkeur een kopie mee);

- uw naam, adres en woonplaats;

- waarom u bezwaar maakt;

- uw handtekening

- als u voor iemand anders bezwaar maakt, bijvoorbeeld namens een bedrijf, stuur dan een machtiging mee.

Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan -nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrechtelijke zaken, postbus 950, 6040 AZ Roermond, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.

Bijlagen:

Tekening Aanleggen E-laadplaats thv Hertstraat 4 , Laadpaal ID 0917-292 , dd. 04 -0 7 -2022 .

Heerlen, 25-07-2022

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

namens dezen,

Specialist Verkeer,

R.M.H. Schmeitz,

Naar boven