Mandaat- en machtigingsbesluit woonurgentie uitstroomregeling 2022

 

Burgemeester en wethouders van Velsen;

 

gelet op

 

hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

ter uitvoering van

 

artikel 2.3.7 van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond gemeente Velsen 2022;

 

besluiten:

 

Artikel 1 Machtiging

Aan de manager van Stichting Woonservice Kennemerland (de manager) machtiging te verlenen voor het verrichten van de feitelijke handelingen die nodig zijn voor het in ontvangst nemen, beoordelen en afhandelen van een aanvraag voor een urgentieverklaring.

Artikel 2 Mandaat

Aan de manager mandaat te verlenen voor het nemen van de volgende besluiten:

1. het op grond van de artikelen 4:5 en 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht:

a. opschorten van de beslistermijn;

b. het stellen van een termijn voor aanvulling indien een aanvraag onvolledig is;

c. het buiten behandeling stellen van een aanvraag indien de benodigde informatie niet binnen

de gestelde termijn is aangevuld.

2. het op grond van artikel 2.3.7 van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond gemeente Velsen 2022 (de verordening) nemen van besluiten tot toekenning of afwijzing van een aanvraag voor urgentieverklaring.

3. Het in voorkomende gevallen nemen van de in lid 2 genoemde toekenningsbesluiten in afwijking van de verordening op grond van de hardheidsclausule.

Artikel 3 Instructies

Voordat een aanvraag buiten behandeling wordt gesteld, vindt afstemming plaats met team Woonurgentie van de gemeente Velsen.

Bij de besluiten tot toekenning of afwijzing van een urgentieverklaring is het advies van de lokale beoordelingstafel leidend.

Als aanleiding bestaat om van dit advies af te wijken, wordt het besluit ter goedkeuring voorgelegd aan de manager van het team Woonurgentie van de gemeente Velsen.

Voor het nemen van besluiten op grond van artikel 2, lid 3 geldt als voorwaarde dat het besluit ter toetsing is voorgelegd aan het team Juridische Zaken van de gemeente Velsen en hierop positief is geadviseerd.

Artikel 4 Ondermandaat/doormachtiging

Aan de manager de bevoegdheid te verlenen om de in artikel 1 en 2 genoemde bevoegdheden door te machtigen/mandateren aan medewerkers van Stichting Woonservice Kennemerland.

Artikel 5 Ondertekening

De uitgaande stukken worden als volgt ondertekend:

 

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen, namens dezen,

<naam en functie>.

 

Aldus vastgesteld op 12 juli 2022.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

De secretaris, De burgemeester,

K.M. Radstake F.C. Dales

Naar boven