Verkeersbesluit voor het uitbreiden van 30 km/uur zone aan Keerngouw te Broek in Waterland

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland;

onderwerp: 

Uitbreiden 30 km/uur zone Keerngouw te Broek in Waterland.

gelet op:

 • het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb);

 • het bepaalde in de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

motivering;

 • Het verzekeren van de veiligheid op de weg (artikel 2 lid 1a WvW 1994);

 • Het beschermen van weggebruikers en passagiers (artikel 2 lid 1b WvW 1994);

overwegende dat:

 • De Keerngouw tot aan de Drs. J. van Disweg in het beheer is van de gemeente Waterland;

 • De rijbaanbreedte van de Keerngouw vanaf de kruising Oosteinde - Keerngouw tot aan de kruising Keerngouw – Drs. J. van Disweg beperkt is;

 • Er op de Keerngouw vanaf de kruising Oosteinde – Keerngouw tot aan de kruising Keerngouw – Drs. J. van Disweg auto-, fiets- en voetgangersverkeer in twee richtingen wordt verwerkt;

 • De rijbaan van de Keerngouw gedeeld wordt door de automobilist, de fietser en de voetganger;

 • Dit stuk van de Keerngouw de hoofdroute is voor schoolgaand fietsverkeer van en naar OBS de Havenrakkers gelegen op de Drs. J. van Disweg te Broek in Waterland;

 • De zichtlijn vanaf de Drs. J. van Disweg via de Keerngouw richting het Oosteinde slecht is;

 • De huidige toegestane maximumsnelheid op de Keerngouw vanaf de kruising Oosteinde – Keerngouw tot aan de kruising Keerngouw – Drs. J. van Disweg op dit moment 50 kilometer per uur bedraagt;

 • Deze snelheid in combinatie met beperkte rijbaanbreedte, kwetsbare verkeersdeelnemers en slechte zichtlijn voor verkeersonveilige situaties zorgt;

 • Er overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gepleegd met de gemandateerde van de korpschef waarin deze akkoord gaat met onderstaand besluit;

nemen, gelet op voorgaande, de volgende

BESLUITEN:

 • 1.

  Het uitbreiden van de 30 km/uur zone vanaf de kruising Oosteinde – Keerngouw tot aan de kruising Keerngouw – Drs. J. van Disweg door het plaatsen van verkeersbord A01-30zb en A01-30ze uit bijlage 1 van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

 • 2.

  De onder lid 1 benoemde maximumsnelheid weer te geven op de bij dit besluit behorende bijlage: “Overzicht uitbreiding 30 km/u zone Keerngouw Broek in Waterland 2022”;

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als "Uitbreiding 30 km/u zone Keerngouw Broek in Waterland 2022”.

Monnickendam, 1 augustus 2022

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

S. Veenstra

Teamleider realisatie

Publicatie en bezwaarmogelijkheid

Dit besluit wordt op de gebruikelijke wijze in het Gemeenteblad gepubliceerd via https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking bezwaar tegen dit besluit worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en gericht worden aan: Burgemeester en wethouders van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam.

Het besluit treedt direct in werking. Indien een bezwaarschrift is ingediend, kan op basis van de Algemene wet bestuursrecht worden gevraagd om een voorlopige voorziening indien -gelet op het betrokken belang- onverwijlde spoed dat vereist. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin u, de indiener van het bezwaarschrift, uw woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

Bijlage: totaalo verzicht uitbreiding 30 km/u zone Keerngouw Broek in Waterland 2022

 

Nieuwe locatie begin en eind 30 km/uur zone (kruispunt Keerngouw – Drs. J. van Disweg):

 

Huidige locatie start 30 km/uur zone komt te vervallen. Op deze locatie wordt een herhalingsbord (30 km/uur) geplaatst:

Naar boven