GPP op kenteken

 

 

Burgemeester en wethouders van Kerkrade;

 

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW)

 

Overwegende:

dat aanvragers verzoeken om in aanmerking te komen voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de onmiddellijke nabijheid van de woning;

dat aanvragers in het bezit zijn van een landelijke gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder;

dat er niet op een andere wijze, in een veilige parkeerplaats, in de onmiddellijke nabijheid van de woning kan worden voorzien;

dat het mitsdien dringend gewenst is een parkeerplaats te reserveren nabij de woning aan de Wilgenstraat 24 en Burgemeester Savelsberglaan 110 te Kerkrade middels plaatsing van bord E6 van de bijlage I behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met als onderbord het kenteken van het voertuig waarvoor de reservering geldt;

dat op grond van artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 en het besluit van de raad van de gemeente Kerkrade d.d. 29 maart 1995, nr. 59 wij bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen.

dat de politie district Kerkrade positief staat t.o.v. dit verkeersbesluit;

dat de Mandaat- en volmachtregeling College Kerkrade 2020 van toepassing is.

 

BESLUITEN

 

over te gaan tot aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van de woning Wilgenstraat 24 en Burgemeester Savelsberglaan 110 te Kerkrade door plaatsing van bord E6 van bijlage I behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en op het onderbord het kenteken te vermelden waarvoor de reservering geldt.

 

Kerkrade, 02 augustus 2022

Namens het college,

Het hoofd Afdeling Stedelijke Ontwikkeling,

 

Ir. A.M.G.L. Passau.

 

Openstaande rechtsgang

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kun nen belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders van Kerkrade bezwaar maken tegen dit besluit. U dient uw bezwaarschrift uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking te versturen naar de gemeente Kerkrade, t.a.v. de Centrale Bezwaarschriften Commissie, Postbus 600, 6460 AP Kerkrade. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste de naam en adres van de indieners, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de g ronden van het bezwaar bevatten.

 

Naar boven