Subsidieregeling Jongerenwerk

Burgemeester en Wethouders van Krimpen aan den IJssel

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het jongerenwerk

 

gelet op artikel 2, 4 en 6 van de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2018

 

besluiten

vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling Jongerenwerk

Doel

De gemeente onderkent het belang van kwalitatief goed jongerenwerk in Krimpen aan den IJssel.

 

Het jongerenwerk draagt bij aan de doelstelling van het beleidsplan Sociaal domein, Kracht van Krimpen, Krachtig verder 2020 – 2025 en het integraal veiligheidsbeleid. Met het sociaalbeleid en met het veiligheidsbeleid willen we bereiken dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren kansrijk en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Het jongerenwerk realiseert samen met de maatschappelijke partners een integrale dienstverlening en/of hulpverlening op het gebeid van maatschappelijke ondersteuning, publieke gezondheid, preventie, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, veiligheid, werk en inkomen. Het jongerenwerk heeft een pedagogische doelstelling en draagt bij aan een veilige leefomgeving.

 

 • 1.

  Pedagogische doelstelling; jongeren begeleiden bij het opgroeien tot zelfredzame inwoners. Zij bevorderen de participatie van jongeren op het maatschappelijk vlak. Hierbij gaat het zowel om ondersteuning in de offline als de online wereld. Zij begeleiden jongeren die dat nodig hebben naar een verantwoorde vrijetijdsbesteding. Mediawijsheid maakt hier ook onderdeel van uit. Jongeren moeten gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. De ondersteuning en hulp draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie.

 • 2.

  Voorkomen van overlast door jongeren en mede bevorderen van veiligheid en leefbaarheid in de wijk . Bij overlast kan het jongerenwerk in gesprek gaan met jongeren, ouders en buurtbewoners om op basis van onderling begrip en respect naar een oplossing te zoeken.

Doelgroep

Jongerenwerk richt zich op inwoners van 10-23 jaar. Met de focus op inwoners van 12 tot en met 17 jaar binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Subsidieaanvrager

Stichting Jeugd- en jongerenwerk Midden Holland (JJMH)

Subsidiesoort

Budgetsubsidie

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel geldt voor aanvragen vanaf het subsidiejaar 2022.

Basisvoorwaarden

Definitie jongerenwerk

Het jongerenwerk begeleidt jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar die het nodig hebben bij het opgroeien tot participerende burgers. Op het persoonlijke vlak betekent dat het begeleiden van individuele jeugdigen bij het proces van volwassenwording, naar het opgroeien tot actieve, zelfstandige en betrokken inwoners. Op het maatschappelijke vlak gaat het om bevordering van de participatie van kinderen en jongeren in de lokale samenleving en in de maatschappij als geheel.

Jongeren die extra begeleiding nodig hebben bij hun vrijetijdsbesteding worden ondersteund, geactiveerd en/of gestimuleerd om actief betrokken te zijn bij de samenleving, rekening houdend met hun ontwikkelingsniveau.

 

Het jongerenwerk stimuleert jongeren om zelf problemen aan te pakken (zelfregie), hun weerbaarheid te vergroten en hun talenten te ontwikkelen, waarbij zij de jongeren ondersteunen. Het jongerenwerk staat naast de jongere, naast de ouder (of wel we praten niet over hen, maar met hen), het sociaal netwerk wordt ingezet, en de eigen kracht wordt versterkt van de jongeren en zijn omgeving.

 

Leidende principes

Voor het jongerenwerk zijn de leidende principes uit het beleidsplan Sociaal domein van toepassing, te weten:

 

 • 1.

  Inclusie: alle jongeren kunnen mee doen in onze Krimpense samenleving

 • 2.

  Inwoner centraal: Het jongerenwerk gaat uit van de leefwereld van de jongeren. Jongerenwerk is primair actief in de domeinen vrije tijd en onderwijs (3 milieus: gezin en school en vrije tijd)

 • 3.

  Samen: Bij het bereiken van de doelen zijn partners betrokken. Het jongerenwerk werkt nauw samen met de partners die mede een bijdrage leveren aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van jongeren én het bevorderen van een gezonde leefomgeving, bijvoorbeeld de KrimpenWijzer/Krimpens Sociaal Team, onderwijs, handhaving en politie, alsmede de partners binnen het vrijetijdsdomein. Ook zoekt het jongerenwerk verbinding met het bedrijfsleven.

 • 4.

  Betaalbaar: Het jongerenwerk werkt preventief. We organiseren ondersteuning en hulp integraal, ‘ontschot’ en waar nodig op maat. Dit resulteert in een effectieve en efficiënte inzet.

Verschillende domeinen

Het jongerenwerk heeft een verbindende functie binnen verschillende domeinen. Zij heeft daarbij de focus op normaliseren en integraliteit. De leefwereld van de jongeren is hun expertise. Hun communicatie en aanpak sluit nauw aan op die leefwereld. De aanpak van het jongeren werk is gericht op een duurzame oplossing en daarom ook gericht op het gehele informele en formele netwerk van de jongere. Zij maken onderdeel uit van een netwerk van professionals, die zorgdragen voor een juiste afstemming en rolverdeling.

De domeinen en de focus van het jongerenwerk zijn hieronder schematisch weergegeven.

 

 

Bijdrage jongerenwerk in de verschillende beleidsdomeinen

Het jongerenwerk levert een specifieke bijdrage binnen de verschillende domeinen en zorgt binnen de domeinen voor proactief advies vanuit de leefwereld van jongeren.

 

 • 1.

  Sociaal Domein (Participatie, preventie, positief opvoedklimaat, signalering en monitoring, eerste verwijzing, normalisering, verbinding)

  Het jongerenwerk zoekt de jongeren actief op zodat vroegtijdig jongeren worden gesignaleerd die in een risicovolle context opgroeien. Onder deze doelgroep worden problemen, ontwikkelpunten en afwijkend gedrag vroegtijdig gesignaleerd. Jongerenwerk werkt nauw samen met de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team, met signalering, laagdrempelige ondersteuning. Jongerenwerkers zijn geen SKJ geregistreerde hulpverleners.

 • 2.

  Vrije tijd; sport en cultuur (Talentontwikkeling, vaardigheden, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie)

  Jongeren begeleiden naar verantwoorde vrijetijdsbesteding, zowel on- als offline. Jongerenwerk werkt nauw samen organisaties actief in het vrije tijdsdomein, zoals sport en cultuur. Zij versterken de talentontwikkeling van jongeren. Zij ondersteunen jongeren bij het vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding.

  Het jongerenwerk richt zich bij het begeleiden van jongeren naar volwassenheid op de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren en hun maatschappelijke betrokkenheid, zodat zij opgroeien tot participerende, weerbare en zelfredzame burgers. De jongerenwerkers zijn daarbij primair verantwoordelijk voor de vrijetijdsbegeleiding van jongeren. Mediawijsheid maakt hier ook onderdeel van uit.

 • 3.

  Onderwijs (Informatie, voorlichting, versterken eigen kracht, advies, voorkoming schooluitval, verbinding)

  Jongerenwerk is op scholen een toegevoegde waarde voor sociale talentontwikkeling en voor jongeren die vragen of problemen hebben. Zij versterken mede de eigen kracht van jongeren. Zij werken daarbij onder meer samen met netwerkpartners KrimpenWijzer.

 • 4.

  Werk (Info en advies, toeleiding, arbeidsparticipatie, verbinden)

  Jongerenwerk begeleidt jongeren bij de voorbereiding tot arbeidsparticipatie. Zij werken daarbij onder meer samen met netwerkpartners KrimpenWijzer en GR IJsselgemeenten.

 • 5.

  Veiligheid (preventie en overlast, radicalisering, criminaliteit, verbinding)

  Overlast jongeren voorkomen en bevorderen van veiligheid in de wijk. Jongerenwerk werkt voortdurend aan het verbeteren van verstandhouding tussen jongeren, ouders en buurtbewoners. Het jongerenwerk zoekt de jongeren actief op en werkt aan een duurzame professionele relatie met de jongeren. Van jongerenwerkers wordt een proactieve en communicatieve werkhouding verwacht. Bij overlast gaat het jongerenwerk in gesprek met jongeren, ouders en buurtbewoners om op basis van onderling begrip en respect naar een oplossing te zoeken.

Specifieke criteria

Jaarlijkse afspraken

 • -

  Jaarlijks worden de afspraken tussen gemeente en het jongerenwerk nader uitgewerkt. Het jongerenwerk maakt hiervoor inzichtelijk welke resultaten op jaarbasis beoogd worden, welke activiteiten en acties daarvoor worden gedaan en hoe wordt gemeten dat deze acties bijdragen aan het resultaat. De maatschappelijk doelen en de verbeterpunten die nodig zijn om het jongerenwerk kwalitatief te versterken zijn daarbij het uitgangspunt. Jaarlijks vindt prioritering plaats.

 • -

  Het jongerenwerk is voor het accommodatie gebonden jongerenwerk gehuisvest in de Tuyter.

  Afspraken over de huisvesting kunnen jaarlijks worden geactualiseerd. Voor de huisvestingslasten wordt door het jongerenwerk een huurvergoeding ontvangen.

 • -

  De gemeente kan in de subsidieovereenkomst nadere voorwaarden stellen met betrekking tot de prestaties en de wijze van controle.

Het jongerenwerk maakt effectief gebruik van het Samenwerkingsinstrument Sluitende Aanpak 1 en hanteert de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Monitoren van effecten jongerenwerk

Het jongerenwerk monitort de effecten van het jongerenwerk en hanteert hiervoor indicatoren. Deze prestatie indicatoren zijn gekoppeld aan de gestelde doelen en bevatten in ieder geval gegevens over:

 • -

  Bereik van het aantal jongeren.

 • -

  Analyses op leefgebieden van jongeren.

 • -

  Tevredenheidscijfers van jongeren en ouders over het jongerenwerk.

 • -

  Tevredenheidscijfer van samenwerkingspartners over het jongerenwerk.

 • -

  De leefgebieden van individuele jongeren en groepen. Hiertoe wordt een registratie- en monitoringsprogramma gebruikt.

Het jongerenwerk signaleert trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor de inzet van het jongerenwerk.

 

De monitorgegevens worden besproken met de samenwerkingspartners.

 

Conform de ASV 2018 kan het college nadere voorwaarden en doelstelling uitwerken in de subsidieovereenkomst.

Verdeelsleutel

 • 1.

  De gemeenteraad stelt met de vaststelling van de programmabegroting het subsidieplafond vast.

 • 2.

  In Krimpen aan den IJssel is er plaats voor 1 aanbieder voor het jeugd en jongerenwerk.

 • 3.

  Het college bepaalt elk jaar of het subsidiebedrag in aanmerking komt voor indexering.

Naar boven