Verkeersbesluit inzake realiseren publieke laadpaal t.b.v. elektrische voertuigen (oplaadinfrastructuur) in de Kwikstaartstraat te Eygelshoven, Kloosterraderstraat en Angelastraat te Kerkrade.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN KERKRADE;

Overwegende:

dat een verzoek is ingediend voor het plaatsen van een openbare oplaadpaal en het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen per locatie voor het opladen van elektrische voertuigen;

dat het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van onder andere CO2 en minder geluidsoverlast; dat het noodzakelijk is om deze parkeerplaatsen te reserveren voor elektrische auto's, om op deze manier te voorkomen dat een ander voertuig dan een elektrisch voertuig op deze parkeerplaatsen geparkeerd staat en de laadvoorziening niet gebruikt kan worden; dat in het kader van het geleidelijk realiseren van een oplaadinfrastructuur binnen de gemeente Kerkrade er de afgelopen tijd diverse parkeerplaatsen met daarbij behorende publieke laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen tot stand zijn gekomen; dat in de behoefte tot het laden van elektrische voertuigen niet kan worden voorzien door reeds aanwezige oplaadpalen in de nabije omgeving of door parkeer- en oplaadmogelijkheden op eigen terrein; dat de verwachting is dat de parkeerdruk in deze omgeving niet zodanig hoog is dat het aanwijzen van de desbetreffende parkeerplaatsen een significante impact zal hebben;

dat in het kader van het verzekeren van de veiligheid op de weg alsmede het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het voorkomen of beperken van hinder, overlast en schade door het verkeer en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik, zoals vermeld in artikel 2 Wegenverkeerswet 1994, eerste lid sub a en b en tweede lid sub a, het wenselijk is om over te gaan tot het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen op alle locaties voor het opladen van elektrische voertuigen en het plaatsen van een openbare laadpaal middels plaatsing van verkeersbord E4 met onderbord met de tekst “alléén opladen elektrische voertuigen”;

dat op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 de plaatsing van een verkeersteken, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, krachtens een verkeersbesluit dient te geschieden; dat blijkens artikel 3 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) als een verkeersteken o.m. een verkeersbord wordt aangemerkt;

dat blijkens artikel 12 van het BABW voor de plaatsing van bord E4 met onderbord een verkeersbesluit is vereist;

dat op grond van artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 wij bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;

BESLUITEN:

over te gaan tot het realiseren van een publieke laadpaal met daarbij behorend verkeersbord E4 met onderbord met de tekst “alléén opladen elektrische voertuigen” aan de:

 

  • 1.

    Kwikstaartstraat op de parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummer 1;

  • 2.

    Kloosterraderstraat nabij huisnummer 42;

  • 3.

    Angelastraat op de eerste parkeervakken vanaf de Barbarastraat.

 

Kerkrade,26 juli 2022

Namens het college,

Het hoofd van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling,

Ir. A.M.G.L. Passau

Openstaande rechtsgang.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Kerkrade, postbus 600, 6460 AP Kerkrade te worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

Naar boven