Verkeersbesluit voor een muzikaal onthaal van de Skûtsjes aan de Emmakade te Lemmer

behorende bij evenementenvergunning EV 20220092/Z.709270

Verkeersmaatregelen voor plaatsen van een feesttent (op de IJsbaan), voor een muzikaal onthaal van de Skûtsjes aan de Emmakade en voor het inrichten en hebben van een tijdelijke evenementenlocatie voor het publiek van het IFKS Skûtsjesilen op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus 2022 te Lemmer,

 

Kenmerk: EV 20220092/Z.709270

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Stichting ter Bevordering van het Skutsjesilen, Commissie Lemmer te Lemmer binnengekomen op 10 juni 2022 voor plaatsen van een feesttent (op de IJsbaan), voor een muzikaal onthaal van de Skûtsjes aan de Emmakade en voor het inrichten en hebben van een tijdelijke evenementenlocatie voor het publiek van het IFKS Skûtsjesilen op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus 2022 te Lemmer, enkele wegen in het centrum van Lemmer af te mogen sluiten;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;overwegende dat:

• een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

• het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

• deze wegen binnen de bebouwde kom van Lemmer liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

• overleg met de politie heeft plaatsgevonden;besluiten:tussen vrijdag 19 augustus 2022 van 09.00 uur tot en met zaterdag 20 augustus 2022 16.00 uur de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten:

• Industrieweg (vanaf Zeilmakerij de Vries) en;

• Het achterdeel van het openbare parkeerterrein (IJsbaan) aan de Plattedijk (vanaf donderdag 18 augustus 07.00 uur tot en met uiterlijk zondag 21 augustus 2022 tot 14.00 uur)

• Emmakade op zaterdag 20 augustus 2022 van 16.00 uur tot 19.00 uur.

Joure, 28 juli 2022

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

medewerker team vergunningen, toezicht en handhaving.

Marieke de Lange

28-07-2022

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

• de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven