Gemeente Molenlanden, verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Molenakker 2 te Streefkerk, zaaknummer 1139670

Kennisgeving verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Activiteit:

1. Bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1a Wabo)

2. Handelen in strijd met de ruimtelijke regels (artikel 2.1, lid 1c Wabo)

Voor: het plaatsen van een fietsenstalling met terras.

Locatie: Molenakker 2 te Streefkerk

(Verzend)datum besluit: 1 augustus 2022

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Daarom kunt u eventueel om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Bij omgevingsvergunningen voor meer dan 11 woningen, windenergieprojecten en herstructurering van woon- en werkgebieden wijzigt de beroepsprocedure als gevolg van de Crisis- en herstelwet. In de omgevingsvergunning kunt u nalezen of dit van toepassing is. Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met het vakteam Bouw- en Woningtoezicht via telefoonnummer: 088 75 15 000.

 

Naar boven