Ongewijzigd vastgesteld wijzigingsplan “Derde Herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Tiggeltsebergstraat 29a te Rijsbergen”

Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het college het wijzigingsplan “Derde Herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Tiggeltsebergstraat 29a te Rijsbergen” op 14 juli 2022 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het wijzigingsplan wijzigt de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ met de functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – voormalig agrarisch bedrijf’ naar de bestemming ‘Wonen’.

Terinzagelegging

Het wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken, liggen van donderdag 4 augustus 2022 tot en met 15 september 2022 ter inzage in het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert. Voor het inzien kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via tel. 076-5995600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het plannummer: NL.IMRO.0879.WPtiggeltsebstr29a-VS01. De digitale versie van het wijzigingsplan is het juridisch bindend plan.

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan door een belanghebbende en degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend beroep worden ingesteld. Een beroepschrift moet binnen de termijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan.

Naar boven