Staringstraat 9 te Nijmegen: verbouwen van een rijksmonument tot 14 appartementen - omgevingsvergunning - Ontwerpbesluit genomen

Gepubliceerd op: 03-08-2022

Omschrijving: verbouwen van een rijksmonument tot 14 appartementen (Staringstraat 9 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwen; Monument; Afwijken Bestemmingsplan;

Zaaknummer: W.Z22.100003.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 02-01-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd: 04-08-2022

Einddatum zienswijze: 14-09-2022

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Ontwerpbesluit genomen

Uw mogelijkheid: U kunt een zienswijze indienen. Dit kan van 4 augustus 2022 tot en met 14 september 2022.

Toelichting:

Het ontwerpbesluitbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage.

Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO enof zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

 

Zienswijzen:

Iedereen kan binnen de aangegeven periode van 6 weken schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze moet worden gestuurd naar het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Voor het geven van een mondelinge zienswijze moet een afspraak worden gemaakt via tel. nr. 14024 (houdt daarbij het Zaaknummer bij de hand). Van een mondeling ingebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt. De indiener van een zienswijze kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet bekend worden gemaakt. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingebrachte zienswijzen. Tevens kunnen er binnen de aangegeven termijn adviezen worden uitgebracht. Zienswijzen, reactie en adviezen worden betrokken bij het nemen van de beslissing op de aanvraag. Als er geen zienswijzen worden ingediend, moet er binnen 4 weken na afloop van de termijn van terinzagelegging een beslissing worden genomen op de aanvraag. Wij maken u er op attent dat er slechts beroep kan worden ingediend tegen het definitieve besluit als u ook tijdig een zienswijze hebt ingediend èn u tevens belanghebbende bent. Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor er geen zienswijzen konden worden ingediend, is er een kans dat de bestuursrechter het beroep toch behandelt.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=60A2D600-0E41-4A99-AC52-5E6A5656A4F5

Naar boven