Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen omgeving Radboud Universiteit Nijmegen

Kenmerk: D220654525

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN;

 

Overwegende,

 

 

dat zich in de wijk Heijendaal het terrein van Radboud Universiteit Nijmegen bevindt;

dat dit terrein binnen de bebouwde kom van gemeente Nijmegen is gelegen en in beheer en eigendom is van Radboud Universiteit Nijmegen;

dat het terrein van het Radboud Universiteit Nijmegen is omringd door St. Annastraat, Erasmuslaan, Heyendaalseweg, Houtlaan en Heyendaalseweg, Driehuizerweg, Toernooiveld en de spoorverbinding Nijmegen – Cuijk;

dat dagelijks veel bezoekers en personeel gebruik maken van de verkeersvoorzieningen op het Radboud Universiteit Nijmegen terrein;

dat op het terrein van Radboud Universiteit Nijmegen de infrastructuur is ingericht voor de afwikkeling van het langzaam en gemotoriseerd verkeer;

dat het verkeer gebruik maakt van deze voorzieningen om de diverse voorzieningen van Radboud Universiteit Nijmegen te bereiken;

dat op en rond deze infrastructuur diverse verkeersmaatregelen zijn toegepast;

dat deze verkeersmaatregelen zijn afgestemd op de functie, inrichting en beoogd gebruik van de infrastructuur op Radboud Universiteit Nijmegen;

dat dit resulteert in een verkeersveilige omgeving voor bezoekers en personeel op Radboud Universiteit Nijmegen;

dat een deel van het terrein van Radboud Universiteit Nijmegen open staat voor het openbaar verkeer en daardoor de Wegenverkeerswet 1994 hier van toepassing is;

dat het concreet gaat om gedeelten van Comeniuslaan, Montessorilaan, Vareniuslaan, Mercatorpad, Anna Maria Schuurmanpad, Willem Nuyenslaan, Erasmuslaan, Platolaan en Toernooiveld;

dat op dit moment nog een maximumsnelheid van 50 km/u geldt op de openbare wegen op het terrein;

dat gelet op de functie van de wegen op het Radboud Universiteit Nijmegen terrein een maximumsnelheid van 30 km/u gewenst is;

dat dit resulteert in een verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid op het Radboud Universiteit Nijmegen terrein;

dat het Radboud Universiteit Nijmegen terrein aansluit op de Sint Annastraat, Erasmuslaan, Heyendaalseweg, Driehuizerweg en Houtlaan;

dat deze wegen in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Nijmegen;

dat deze wegen zijn aangeduid als voorrangswegen;

dat daarom de aansluitingen van het Radboud Universiteit Nijmegen terrein zijn ingericht als uitrit of als voorrangskruispunt;

dat daardoor de geldende voorrangssituatie voor de bezoekers van het Radboud Universiteit Nijmegen terrein duidelijk is;

dat Comeniuslaan, Holwerdapad en Montessorilaan een parkeergarage en een aantal gebouwen ontsluiten, zoals Aula, Cominiusgebouw (A+B), Grotiusgebouw, Spinozagebouw en Maria Montessorigebouw;

dat Platolaan een verbinding vormt naar een parkeerterrein en Toernooiveld;

dat het belangrijk is dat bezoekers van Radboud Universiteit Nijmegen een goed overzicht hebben op het verkeer op deze wegen;

dat het toepassen van éénrichtingsverkeer op de Comeniuslaan, Holwerdapad en Montessorilaan alsmede een gedeelte van de Platolaan, uitgezonderd (brom)fietsers, een bijdrage levert aan het verbeteren van het overzicht op het verkeer;

dat het daarom wenselijk is om éénrichtingsverkeer toe te passen op deze wegen;

dat voorkomen moet worden dat fietsers via de rijbaan voor het gemotoriseerd verkeer de parkeergarage onder het Huygensgebouw benaderen;

dat hier een aparte toegang voor fietsverkeer beschikbaar is;

dat daarom een verbod voor fietsers gewenst is ter plaatse van de toegang van de parkeergarage Huygensgebouw voor gemotoriseerd verkeer;

dat op het Radboud Universiteit Nijmegen terrein diverse verkeersgeleiders zijn geplaatst, onder andere met slagbomen voor de parkeerterreinen;

dat voorkomen moet worden dat voertuigen deze verkeersgeleiders aan de verkeerde zijde passeren;

dat daarom een gebod gewenst is voor het passeren van deze geleiders aan de rechterzijde;

dat het verkeer vanaf het parkeerterrein aan de Platolaan geattendeerd moet worden op het geldend éénrichtingsregime op de Platolaan tussen de Heyendaalseweg en de toegangsweg naar het parkeerterrein;

dat voor het verkeer vanaf het parkeerterrein richting de Platolaan een gebod tot het volgen van de aangeduide rijrichting gewenst is;

dat daardoor wordt voorkomen dat het geldend éénrichtingsregime op de Platolaan wordt genegeerd;

dat op dit moment een parkeerverbodszone geldt op de Erasmuslaan;

dat voorkomen moet worden dat voertuigen op het terrein van Radboud Universiteit Nijmegen buiten de daarvoor aangewezen parkeervoorzieningen worden geparkeerd;

dat daarom een uitbreiding van de parkeerverbodszone op het Radboud Universiteit Nijmegen terrein gewenst is;

dat het Radboud Universiteit Nijmegen terrein toegankelijk moet zijn voor alle doelgroepen;

dat daarom het wild parkeren door fietsers ongewenst is;

dat daarom op een aantal locaties op het Radboud Universiteit Nijmegen terrein een verbod moet gelden om fietsen en bromfietsen buiten de aanwezige stallingen te stallen, waaronder ter plaatse van Spinozagebouw en Universiteitsbibliotheek;

dat daardoor blokkades door fietsen en bromfietsen worden voorkomen;

dat de wegen op het Radboud Universiteit Nijmegen terrein de aanliggende voorzieningen ontsluit;

dat het Radboud UMC dagelijks veel bezoekers en personeel aantrekt;

dat deze bezoekers en personeel dienen te parkeren in de daartoe aangewezen parkeergelegenheden;

dat een deel van de bezoekers en personeel houder is van een gehandicaptenparkeerkaart;

dat de houders van een gehandicaptenparkeerkaart geen lange loopafstanden kunnen overbruggen;

dat daarom op diverse locaties op het Radboud Universiteit Nijmegen terrein gehandicaptenparkeerplaatsen gewenst zijn;

dat daardoor de voorzieningen op het Radboud UMC ook toegankelijk zijn voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart;

dat op diverse locaties op het Radboud UMC-terrein laden/lossen van goederen plaatsvindt, waaronder aan Toernooiveld;

dat voorkomen moet worden dat deze locaties wordt gebruikt door parkeerders;

dat daarom wenselijk is om deze locaties als laad/losplaats aan te wijzen en daardoor beschikbaar blijven om goederen te laden/lossen;

dat op het Radboud Universiteit Nijmegen terrein diverse voet- en fietspaden zijn gelegen;

dat voorkomen moet worden dat andere weggebruikers gebruik maken van deze voet- en fietspaden;

dat deze voet- en fietspaden dan ook als zodanig aangeduid moeten worden om oneigenlijk gebruik te voorkomen;

dat het Erasmusplein en Pieter Bondamplein toegankelijk moeten blijven voor invalidenvoertuigen en expeditie verkeer;

dat deze verkeersdeelnemers gebruik mogen maken van dit voetgangersgebied;

dat op diverse locaties op het Radboud Universiteit Nijmegen terrein waaronder op Toernooiveld, oostelijke aansluiting Erasmuslaan op de rotonde Erasmuslaan – Heyendaalseweg en Montessorilaan voetgangers de rijbaan voor het gemotoriseerd verkeer kruisen;

dat voorkomen moet worden dat de rijbanen voor het gemotoriseerd verkeer een barrièrewerking hebben voor overstekende voetgangers;

dat daarom op diverse locaties op het Radboud Universiteit Nijmegen terrein voetgangersoversteekplaatsen gewenst zijn;

dat dit verkeersbesluit de verkeersmaatregelen met bijbehorende markering op het terrein van Radboud Universiteit Nijmegen bekrachtigt;

dat hierdoor tevens handhaving kan plaatsvinden op het beoogd gebruik van de verkeersvoorzieningen op het terrein van Radboud Universiteit Nijmegen;

dat dit bijdraagt aan een veilige en verantwoorde verkeerssituatie op het terrein van Radboud Universiteit Nijmegen;

dat de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, om weggebruikers en passagiers te beschermen en om de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan in stand te houden;

dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

dat terzake overleg met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland heeft plaatsgevonden;

dat, gelet op het bepaalde in het Mandaatbesluit gemeente Nijmegen 2019, onderdeel mandaatregister Stadsbeheer, aan de concernmanager afdeling Stadsbeheer en aan de manager bureau Dienstverlening, (onder voorwaarden) mandaat is verleend tot het nemen van tijdelijke en definitieve verkeersbesluiten op basis van de Wegenverkeerswet 1994;

gelet op de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

besluiten:

 

 

 • I.

  door het plaatsen van borden overeenkomstig model A0130zb en A0130ze van bijlage 1 van het RVV 1990 aan te geven dat op het Radboud Universiteit Nijmegen terrein een maximumsnelheid van 30 km/u geldt;

 • II.

  door het plaatsen van borden overeenkomstig model B03 t/m B05 van bijlage 1 van het RVV 1990 de bestuurders worden geattendeerd op de geldende voorrangssituatie op diverse wegen op het Radboud Universiteit Nijmegen terrein;

 • III.

  door het plaatsen van borden overeenkomstig model B06 van bijlage 1 van het RVV 1990 aan te geven dat op diverse locaties op en rond het Radboud Universiteit Nijmegen terrein voorrang verleend moet worden;

 • IV.

  door het plaatsen van borden overeenkomstig model C02, C03 en C04, plaatselijk met OB54, van bijlage 1 van het RVV 1990 aan te geven dat op deze wegen éénrichtingsverkeer van toepassing is, al dan niet met uitzondering van (brom)fietsers, zoals op de wegen Comeniuslaan, Holwerdapad en Montessorilaan en een gedeelte van de Platolaan;

 • V.

  door het plaatsen van borden overeenkomstig model C14 van bijlage 1 van het RVV 1990 aan te geven dat op de toegangsweg naar parkeergarage Huygensgebouw een verbod geldt voor fietsverkeer;

 • VI.

  door het plaatsen van borden overeenkomstig model D02 van bijlage 1 van het RVV 1990 aan te geven dat een gebod geldt voor het passeren van een geleider aan de zijde die de pijl aangeeft;

 • VII.

  door het plaatsen van borden overeenkomstig model D05-L van bijlage 1 van het RVV 1990 aan te geven dat een gebod geldt tot het volgen van de rijrichting die is aangegeven ter plaatse van de aansluiting van het parkeerterrein aan de Platolaan;

 • VIII.

  door het plaatsen van borden overeenkomstig model E01zb en E01ze van bijlage 1 van het RVV 1990 aan te geven dat op de betreffende locatie of gebied een parkeerverbodszone van toepassing is, waarmee bestuurders worden verplicht om te parkeren in de daartoe aangewezen parkeervoorzieningen;

 • IX.

  door het plaatsen van borden overeenkomstig model E03 van bijlage 1 van het RVV 1990 aan te geven dat op de betreffende locaties een verbod geldt om fietsen en bromfietsen buiten de stallingsvoorzieningen te plaatsen, waaronder ter plaatse van Spinozagebouw en Universiteitsbibliotheek;

 • X.

  door het plaatsen van borden overeenkomstig model E04 van bijlage 1 van het RVV 1990 aan te geven dat op de betreffende locaties een parkeergelegenheid van toepassing is waar in de daartoe aangewezen parkeervakken geparkeerd moet worden;

 • XI.

  door het plaatsen van borden overeenkomstig model E06 van bijlage 1 van het RVV 1990 aan te geven dat de betreffende locaties zijn aangewezen als gehandicaptenparkeerplaats;

 • XII.

  door het plaatsen van borden overeenkomstig model E07 van bijlage 1 van het RVV 1990 aan te geven dat op de betreffende locaties een laad- en losplaats van toepassing is;

 • XIII.

  door het plaatsen van borden overeenkomstig model E09 van bijlage 1 van het RVV 1990 aan te geven dat de betreffende locaties zijn aangewezen als parkeergelegenheid voor vergunninghouders;

 • XIV.

  door het plaatsen van borden overeenkomstig model G07 van bijlage 1 van het RVV 1990 aan te geven dat hier een verplicht voetpad van toepassing is, met uitzondering van invalidenvoertuigen en expeditie verkeer ter plaatse van Erasmusplein en Pieter Bondamplein;

 • XV.

  door het plaatsen van borden overeenkomstig model G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 aan te geven dat hier een verplicht fietspad van toepassing is;

 • XVI.

  door het plaatsen van borden overeenkomstig model L02 van bijlage 1 van het RVV 1990 aan te geven dat hier een voetgangersoversteekplaats van toepassing is;

 • XVII

  door het aanbrengen van voetgangersoversteekplaatsen, fietssymbolen, blokmarkering, gele onderbroken/doorgetrokken markering en haaientanden bovenstaande verkeersmaatregelen worden ondersteund;

 • XVIII

  tot het intrekken van het verkeersbesluit “Verkeersmaatregelen Radboud Universiteit Nijmegen” met kenmerk D200615967 d.d. 10-12-2020;

 

Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningen “Voorbereiding verkeersbesluiten RU en Rumc” d.d. 12-05-2022, tekeningnummers 2019-1541, 2019-1542, 2019-1543, 2019-1544, 2019-1545 en 2019-1640;

 

Nijmegen, 21 juni 2022

Namens burgemeester en wethouders van Gemeente Nijmegen,

Afdeling Stadsbeheer, Manager bureau Dienstverlening,

Carline Westen

Mededelingen

Bezwaar en Beroep

Dit besluit ligt gedurende zes weken na heden voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 Nijmegen (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur en op donderdag van 09.00-20.00 uur).

Gedurende deze termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Het is mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in de digitale balie van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een DigiD.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Naar boven