Ingetrokken en gewijzigde vergunning voor het realiseren van een tijdelijk magazijn en het intern wijzigen van de brandwerende scheidingsconstructie van een supermarkt aan De Merret 1 te Sint Anthonis

Vergunning ingetrokken en gewijzigde vergunning verleend voor het bouwen van aan De Merret 1 in Sint Anthonis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maken bekend dat zij de op 12 april 2019 (kenmerk: Z/19/028834) door burgemeester en wethouders van Sint Anthonis verleende omgevingsvergunning hebben gewijzigd door aan de verleende vergunning nieuwe voorschriften te verbinden.

Voor: het realiseren van een tijdelijk magazijn en het intern wijzigen van de brandwerende scheidingsconstructie van een supermarkt

Locatie: De Merret 1, 5845 DA Sint Anthonis

Datum verzending: 27 juli 2022

U kunt de stukken digitaal opvragen via het e-mailadres gemeente@landvancuijk.nl.

Er is een beroepsprocedure aanhangig tegen het de beslissing op bezwaar die op 15 oktober 2019 genomen is ten aanzien van de op 12 april 2019 verleende omgevingsvergunning. Op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht is het ingestelde beroep tegen het besluit van 15 oktober 2019 van rechtswege mede gericht tegen het nieuwe besluit. Dit betekent ook dat het nieuwe besluit automatisch deel uitmaakt van de beroepsprocedure tegen het besluit van 15 oktober 2019. De partijen in de beroepsprocedure tegen het besluit van 15 oktober 2019 krijgen in de beroepsprocedure de gelegenheid om te reageren op de inhoud van het nieuwe besluit.

Belanghebbenden die niet eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 15 oktober 2019 en die door de wijzigingen in het nieuwe besluit worden benadeeld, kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen tegen het nieuwe besluit en een verzoek om voorlopige voorziening indienen. De beroepstermijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na de verzending van dit herstelbesluit. Het ondertekende beroepschrift dient te worden toegezonden aan de Rechtbank Oost-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Het indienen van een beroepschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een beroepschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl

 

Naar boven