Rectificatie: Gemeente Amsterdam – kennisgeving inspraakprocedure, concept besluit tot de wijziging van de beleidsnotitie ‘Richtlijnen beheerplan behorende bij de jaarvergunning (art. 1.9) van de Bomenverordening 2014’

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat in de oorspronkelijke publicatie de inzagetermijn ontbreekt. De oorspronkelijke publicatie is op 7 december 2021 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2021, 443033.]

Het college van burgemeesters en wethouders heeft op 23 november 2021 het concept besluit tot de wijziging van de beleidsnotitie ‘Richtlijnen beheerplan behorende bij de jaarvergunning (art. 1.9) van de Bomenverordening 2014’ vrijgegeven voor inspraak.

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet,

besluit de notitie ‘Richtlijnen beheerplan behorende bij de jaarvergunning (art. 1.9) van de Bomenverordening 2014’ als volgt te wijzigen:

Onder de alinea met als kop ‘beheerplan’,

 • -

  De zin ‘Het beheerplan kan bestaan uit:’ te wijzigen naar ‘Het beheerplan bestaat uit:’

 • -

  De zinnen ‘B) Een door de aanvrager opgestelde lijst met houtopstanden waarvoor op voorhand, dus zonder specifieke locatie of stamomtrek, een kapvergunning wordt aangevraagd. In de lijst wordt voor verschillende type houtopstanden en stamomtrek vastgelegd hoe de herplantplicht wordt ingevuld als er sprake is van kap.’ in het geheel te verwijderen.

- - de zinnen ‘Ad B) De gedachte achter dit beheerplan is dat bijvoorbeeld woningbouwcorporaties niet op voorhand weten wat men aantreft in de tuin van een huurhuis, op het moment dat de huurder het huis heeft verlaten.

Door van tevoren aan te geven hoe men gaat handelen als men bijv. een conifeer aantreft, kan voor de houtopstand ‘conifeer’ een op voorhand een kapvergunning worden afgegeven.

Dit beheerplan omvat minimaal de volgende onderdelen:

 • 1.

  De locatie(s) waarvoor de vergunning wordt aangevraagd;

 • 2.

  Een overzichtslijst met de type boomsoorten waarvoor op voorhand een kapvergunning wordt aangevraagd;

 • 3.

  Een overzicht van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de herplantplicht waarbij minimaal is vermeld welke type boom wordt herplant en van welke minimale omvang.

De aanvrager kan verder onderscheid maken naar bijvoorbeeld:

 • -

  grootte van de tuin (bijv. < 100 m2 en >100 m2 en groter)

 • -

  zaailingen of niet-zaailingen (minder herplant bij zaailingen dan bij geplante bomen)’ en de daaronder staande voorbeeldtabel in het geheel te verwijderen.

Onder de alinea met als kop ‘Kosten Jaarvergunning’:

 • -

  de zinsnede ‘2016 en 2017 = € 450’ te verwijderen.

Concept besluit tot de wijziging van de beleidsnotitie ‘Richtlijnen beheerplan behorende bij de jaarvergunning (art. 1.9) van de Bomenverordening 2014’ inzien:

Het concept besluit is tijdens de inspraakperiode van 25 januari 2022 tot en met 8 maart 2022 in te zien bij:

U kunt op dit moment alleen op afspraak langskomen. Kijk bij Afspraak maken op een Stadsloket voor welke onderwerpen u een afspraak kunt maken.

Digitaal in de linker kantlijn te downloaden.)

Inspraakreactie

Tijdens de inspraakperiode 25 januari 2022 tot en met 8 maart 2022kan een ieder een inspraakreactie indienen.

Dat kan op onderstaande manieren:

Gemeente Amsterdam Directeur Ruimte en Duurzaamheid t.a.v. team Groene en Gezonde Stad, o.v.v. inspraak ‘Herplant en compensatie’, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

Vervolg

Alle inspraakreacties worden gebundeld en verwerkt in een Nota van Beantwoording. De Nota van Beantwoording wordt, samen met de definitieve wijzigingen ter vaststelling aan de college voorgelegd. Indieners van een inspraakreactie worden hierover geïnformeerd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 26 oktober 2021.

De burgemeester

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink

Naar boven