Besluitenlijst raadsvergadering 24 januari 2022

Contact met de griffie 

Voor meer informatie over de gemeenteraad en raadsinformatie kunt u contact opnemen met de griffier Jan Commandeur, telefoonnummer: 0228- 352 352 of per e-mail: griffie@drechterland.nl. Of kijk op https://drechterland.notubiz.nl/dashboard

Verslagen

De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 20 december 2021 en de besluitenlijst van de Rondetafelgesprekken van 10 januari 2022 zijn vastgesteld.

Vaststellen Recycleplan

Een amendement van de fracties VVD, GBD, SPD en Fractie Bosch, dat ertoe strekte om de invoering van een recycletarief uit te stellen tot het jaar 2025 en dit in 2024 opnieuw voor te leggen aan de raad, was in de laatste raadsvergadering aangehouden, omdat de stemmen staakten. Dit betekende dat ook het voorstel tot het vaststellen van het Recycleplan 2022-2025, waarin de tariefdifferentiatie op het terrein van de afvalinzameling nader wordt bepaald, werd aangehouden.

Het aangehouden amendement werd nu alsnog verworpen met 4 stemmen vóór en 11 stemmen tégen.

De raad besloot vervolgens het Recycleplan, overeenkomstig het voorstel van het college van b. en w., aan te nemen.

Vaststellen woningbouw sportvelden Schellinkhout

De raad besloot in te stemmen met het stedenbouwkundig concept Woningbouwontwikkeling sportvelden en dit verder uit werken tot een stedenbouwkundig plan. Een amendement om het definitieve stedenbouwkundig plan ook ter vaststelling aan de raad voor te leggen werd unaniem aangenomen. Ook werd besloten de geheimhouding door het college op de financiële bijlagen te bekrachtigen en tevens in te stemmen met het opleggen van geheimhouding m.b.t. de gegevens van de grondexploitatie.

Afwijzing bestemmingsplan Drechterland-Zuid partieel (speelveld Padlandschool)

Een verzoek om het bestemmingsplan Drechterland te herzien voor wat betreft het wijzigen van de bestemming van het speelveld nabij de Padlandschool in Venhuizen van “Sport-Sportvelden” naar “Groen” werd door de raad afgewezen. Aanleiding was de overlast die omwonenden ondervonden van het gebruik van het speelveld door de school en derden.

Een motie van de SPD om in overleg met betrokkenen te gaan en voor eind maart een terugkoppeling te geven aan de raad werd unaniem aangenomen.

Motie SPD m.b.t ontkoppeling AOW en wettelijk minimumloon

Een motie om schriftelijk krachtig te protesteren bij de regering in Den Haag tegen de ontkoppeling van de AOW-uitkering en het wettelijk minimumloon en maatwerk te leveren in het WMO-beleidsplan bij weinig draagkrachtige senioren werd verworpen.

Naar boven