Besluitenlijst college 19 juli 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 19 juli 2022 de volgende besluiten genomen:

Ontwerpwijzigingsplan Bosstraat ong.

Samenvatting:

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan Bosstraat ongenummerd voor het juridisch-planologisch mogelijk maken van twee grondgebonden woningen op het perceel aan de Bosstraat te Moergestel. In het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen wordt het ontwerpwijzigingsplan voor zes weken ter inzage gelegd.

VVGB Haarendijk 8

Samenvatting:

Het college heeft besloten in te stemmen met de brief beantwoording zienswijze en stelt de gemeenteraad voor om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het bestemmingsplan Kom Haaren ten behoeve van het oprichten van één woning aan de Haarendijk 8 in Haaren.

Uitbreiding tuinplantenkwekerij Oisterwijksedreef 4a te Haaren

Samenvatting:

Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de uitbreiding van de tuinplantenkwekerij aan de Oisterwijksedreef 4a te Haaren door de realisatie van een nieuwe foliekas en een tweetal watersilo’s.

Omgevingsvergunning Rosepdreef 9 Oisterwijk

Samenvatting:

Het college heeft besloten om een definitieve beschikking omgevingsvergunning voor het veranderen van een bestaande pluimveehouderij aan de Rosepdreef 9 in Oisterwijk te verlenen en ter inzage te leggen voor beroep. De gemeenteraad wordt hierover met een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Sportpark Stokeind

Samenvatting:

Het college heeft besloten om het Raadsvoorstel herinrichting Sportpark Stokeind ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad instemt, en er geen beroepsprocedures volgen, starten we met de voorbereiding en herinrichting van Sportpark Stokeind in Moergestel.

Beantwoording brief Dorpsraad Moergestel

Samenvatting:

Het college heeft besloten om in te stemmen met de beantwoording van de brief van de Dorpsraad Moergestel dd. 4 april 2022.

Beantwoording art. 42 vragen verkeerssituatie Bommelhof Moergestel

Samenvatting:

Het college heeft de beantwoording vastgesteld op de vragen die het Algemeen Belang stelde betreffende de verkeerssituatie Bommelhof Moergestel.

Ontwerpaanwijzingsbesluit afvalinzameling Durendaaldreef

Samenvatting:

Het college heeft het ontwerpaanwijzingsbesluit voor de locaties, ten behoeve van de afvalinzameling van huishoudelijk afval, aan de Durendaaldreef te Oisterwijk vastgesteld. Het besluit wordt zes weken ter inzage gelegd.

Ontwerpaanwijzingsbesluit De Kuil glascontainers

Samenvatting: Het college heeft het ontwerpaanwijzingsbesluit voor de plaatsing van twee ondergrondse glascontainers op het parkeerterrein aan De Kuil 1 te Oisterwijk vastgesteld. Dit besluit wordt zes weken ter inzage gelegd.

Ontwerpaanwijzingsbesluit glascontainer Den Deel

Samenvatting:

Het college heeft het ontwerpaanwijzingsbesluit voor de plaatsing van een ondergrondse glascontainer, ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk glasafval, aan Den Deel te Oisterwijk vastgesteld. Dit besluit wordt zes weken ter inzage gelegd.

Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling

Samenvatting: Het college heeft besloten de raad voor te stellen het Commissariaat voor de Media te berichten dat Stichting Ohm voldoet aan de eisen gesteld in de Mediawet.

Convenant Veilig Thuis Midden-Brabant

Samenvatting:

Het college heeft ingestemd met het convenant dat is gesloten met Veilig Thuis en de schoolbesturen in de regio Hart van Brabant en geeft Veilig Thuis Midden Brabant daarmee de opdracht een bijdrage te leveren aan preventie, toegang, Jeugdhulp, kindermishandeling en huiselijk geweld, in de vorm van het maken van een Handle with Care signaal bij de scholen.

Collegevoorstel aanbesteding reinigen en inspecteren riolering

Samenvatting:

Het college heeft besloten om de reiniging en inspectie van de riolering voor de komende twee jaar uit te besteden met de mogelijkheid tot twee keer een jaarlijkse verlenging. Dit in de vorm van een raamovereenkomst te gunnen aan de laagste inschrijver, Vandervalk+Degroot B.V., statutair gevestigd in Poeldijk.

Verhoging energietoeslag

Samenvatting:

Het college heeft besloten de energietoeslag te verhogen van € 800,00 naar € 1.300,00. De gemeente krijgt hiervoor extra budget van het Rijk. Inwoners die de energietoeslag al hebben gekregen of al hebben aangevraagd, hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen om voor de extra €500,00 in aanmerking te komen. Het extra bedrag wordt in september uitgekeerd.

Huisvesting Oekraïense ontheemden op locatie Streekpark Klein Oisterwijk

Samenvatting:

Het college heeft kennisgenomen van het besluit om Oekraïense ontheemden te huisvesten op locatie Streekpark Klein Oisterwijk voor een periode van 6 maanden, eventueel te verlengen met een half jaar. Het college heeft de raad hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Staalbergven

Samenvatting:

Het college heeft besloten deze zomer de chloorbaden bij het Staalbergven niet meer te openen. Het ven blijft wel geopend. Daarnaast zet de gemeente in op een langjarige overeenkomst met Natuurmonumenten zodat het Staalbergven voor de toekomst behouden blijft.

 

Naar boven