Verleende omgevingsvergunning te Hellevoetsluis Kluutstraat 36 Hellevoetsluis

Verleende omgevingsvergunning te Hellevoetsluis

 

Nummer : WABO 2022 195

Datum beschikking : 21-JUL-22

Datum verzending : 26-JUL-22

Datum ontvangst : 18-JUN-22

Activiteiten : plaatsen dakkapel

Plaatselijk bekend: Kluutstraat 36 Hellevoetsluis

 

 

Bezwaar

 

Bij het hierboven genoemde besluit kunnen belangen van anderen dan de direct belanghebbenden betrokken zijn.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de mogelijkheid om binnen 6 weken na verzending van het besluit tegen dat besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders.

Voor degene die een bezwaarschrift heeft ingediend bestaat ook de mogelijkheid een voorlopige voorziening te vragen aan de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

 

Informatie over een besluit of de wettelijke mogelijkheden kunt u iedere werkdag verkrijgen bij de afdeling Beheer, Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0181.

Naar boven