Gemeente Nijmegen - verlenen na bezwaar en heroverweging - alsnog een omzettingsvergunning voor locatie Van Schaeck Mathonsingel 61 te Nijmegen.

 

Burgemeester en wethouders van Nijmegen maken bekend dat, zij na bezwaar en heroverweging, hebben besloten om een eerder geweigerde omzettingsvergunning (d.d. 14 februari 2019, kenmerk OD40/W.Z18.108457.01/D190096753), alsnog te verlenen:

Voor: het omzetten van de zelfstandige woonruimte in maximaal drie onzelfstandige wooneenheden (kamers), te bewonen door maximaal drie personen.

Locatie: Van Schaeck Mathonsingel 61 te Nijmegen

Datum besluit: 26 juli 2022

Datum verzending: 26 juli 2022

Zaaknummer ODRN: W.Z18.108457.01

Kenmerk gemeente Nijmegen: JZ20/Z19.016526/D220709210

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Vermeld in uw beroepschrift het kenmerk van de Afdeling van deze zaak: 202002125/1/A3.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via info@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.

Naar boven