Verlenging beslistermijn voor het dempen van een verbindingssloot en het bouwen van een bassin nabij Keteldiep 7 te Urk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het dempen van een verbindingssloot en het bouwen van een bassin

Locaties: nabij Keteldiep 7, 8321 MH Urk

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het feit dat de voor de inhoudelijke beoordeling van het bouwplan alle benodigde adviezen en bescheiden nog niet bekend zijn. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 september 2022.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 77, 8320 AB Urk.

 

Naar boven