Ontwerpbesluit voor het veranderen en het in werking hebben van een varkenshouderij met akkerbouwtak aan Walsert 12 te Rijkevoort-De Walsert

Gemeente Land van Cuijk – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning 1e fase ontwerp en Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Walsert 12, Rijkevoort-De Walsert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen.

Voor: het veranderen en het in werking hebben van een varkenshouderij met akkerbouwtak.

Locatie: Walsert 12, 5449 AD Rijkevoort-De Walsert

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 augustus 2022 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de ontwerpbeschikking inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen zienswijzen worden ingebracht. Deze moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de ODBN, Victorialaan 1, Toren D, 5213 JG ‘s-Hertogenbosch.

De aanvraag om omgevingsvergunning wordt tevens beschouwd als een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Tegen meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden gemaakt.

Naar boven