Gemeente Beuningen - Verkeersbesluit opheffing locatie openbaar oplaadnetwerk Thomas van Heereveldstraat te Weurt

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen;

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

 

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap.

 

Het vigerende Delegatie- en Mandaatregister, waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 is gemandateerd aan de manager van afdeling Beleid en Ontwikkeling.

 

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

 

 

Overwegende dat:

Op grond van artikel 15 van de wegenverkeerswet 1994 de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

 

Op grond van artikel 14 van het BABW de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht wordt.

 

Is het gewenst om:

Op onderstaande locatie twee plekken, die gereserveerd waren als oplaadplaats voor elektrisch voertuigen op te heffen :

 • Thomas van Heereveldstraat te Weurt nabij huisnummer 71

 

Motivering

Het voornaamste bezwaar had betrekking op de parkeerdruk. Deze wordt nabij huisnummer 71 als hoog ervaren. De parkeerdruk neemt door het plaatsen van een laadpaal niet direct toe. Echter kan het wel zijn dat direct aanwonenden de auto iets verder moeten parkeren, omdat één plek gereserveerd zou worden voor elektrisch laden. Daarnaast is het niet zeker dat de laadpaal, zijnde een proactieve laadpaal, direct een of meerdere vaste gebruikers uit de omgeving zal hebben. Daarom heffen we de gereserveerde parkeerplaats bij huisnummer 71 op en wordt deze weer aan de algemeen toegankelijke parkeervoorzieningen toegevoegd.

Belangenafweging

Voor bestuurders van elektrische voertuigen wordt in de buurt een geschiktere plek gereserveerd, wanneer iemand deze concreet aanvraagt. Bestuurders die nog geen gebruik maken van een elektrisch voertuig, houden met dit besluit het huidig aantal beschikbare plaatsen nabij hun woning om de auto te parkeren.

 

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid. Dit conform het Aanwijzingsbesluit 24 BABW eenheid Oost-Nederland.

 

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders tot:

 • 1.

  het opheffen van een gereserveerde parkeerplaats als parkeerplaats voor het specifieke doel van het opladen van elektrische voertuigen, door het niet plaatsen of verwijderen van het bord E8 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord ‘opladen elektrische voertuigen’ en onderbord OB504 op de volgende locatie:

  • Thomas van Heerveldstraat te Weurt nabij huisnummer 71

 • 2.

  te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit andere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen, als die met dit besluit in strijd zijn, of hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 3.

  te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit gebeurt door plaatsing van het besluit in het gemeenteblad.

 

Bezwaar

Voor degene die een bijzonder belang heeft bij dit besluit, is het mogelijk om bezwaar in te dienen. U kunt een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen, Postbus 14, 6640 AA Beuningen. Het indienen van bezwaar schorst de werking van dit verkeersbesluit niet.

 

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de dag waarop dit verkeersbesluit is gepubliceerd. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer behandelen omdat het te laat binnen is. In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam, adres, datum en handtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld een kopie meesturen);

 • de reden waarom u bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarprocedure geldt de genomen beslissing. Als u wilt dat de beslissing niet direct in werking treedt, kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaarschrift heeft ingediend.

 

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening moet u wel een bijdrage betalen (griffierechten).

 

Verspreiding

Dit verkeersbesluit met bijbehorende stukken is alleen digitaal te raadplegen via de bekendmaking van het gemeenteblad en ligt niet analoog ter inzage. Afschriften van dit verkeersbesluit zijn verzonden aan:

 • Politie Gelderland-Zuid, district Tweestromenland

 

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders

Björna Peeters

Manager Beleid en Ontwikkeling

Naar boven