Aanwijzingsbesluit verboden lachgasgebruik Echt-Susteren 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

 

Gelet op artikel 2:48a, tweede lid, Algemene Plaatselijke Verordening Echt-Susteren 2022 (hierna APV),

 

Overwegende dat:

 • -

  op grond van artikel 2:48a, tweede lid, APV, het verboden is op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college ter bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat aangewezen gebied lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben;

 

 • -

  de hierna aan te wijzen gebieden bestempeld worden als gebieden waar zich veel (overlast gevende) jeugd bevindt;

 

 • -

  in de hierna aan te wijzen gebieden een gerechtvaardigde vrees voor verstoring van de openbare orde bestaat vanwege het recreatief als roesmiddel gebruiken van lachgas dan wel voorbereiding daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben;

 

 • -

  voor de kern Echt en Susteren gerechtvaardigde vrees bestaat voor verplaatsing van overlast van de ene kern naar de andere en dat daarom de gehele kern Echt en Susteren wordt aangewezen;

 

 • -

  door de desbetreffende gebieden aan te wijzen de politie, de aangewezen boa’s en toezichthouders een adequaat middel wordt geboden om de overlast te voorkomen en te bestrijden.

Besluit:

 • 1.

  op grond van artikel 2:48a, tweede lid, APV de navolgende gebieden aan te wijzen waarin het verboden is om het recreatief als roesmiddel gebruiken van lachgas dan wel voorbereiding daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben:

  • A.

   kern Susteren, omsloten door de Kromstraat, Prins Clauslaan, Oude Rijksweg Noord, Louerstraat, N276, Rode Beek tot aan de spoorlijn en de spoorlijn tot aan Kromstraat, conform bijgevoegde situatietekening. Zie bijlage 1;

  • B.

   kern Echt, omsloten door Industriepad, Industrieweg, Nobelweg, Maasbrachterweg, Diepstraat, Aasterbergerweg, Bellekenweg, Palmbrugweg, Lindestraat, Bovenste Eind, Peijerstraat en spoor tussen Peijerstraat en Industriepad, conform bijgevoegde situatietekening. Zie bijlage 1;

  • C.

   Loswal te Echt, (omsloten door de Aasterbergerweg en Havenweg), conform bijgevoegde situatietekening. Zie bijlage 1;

  • D.

   Visvijver de Bossen te Dieteren, betreffende het perceel met kadastrale aanduiding STR01 G 208 G 0 (25131 - 1), tussen de Bosweg en Vijverpad, conform bijgevoegde situatietekening. Zie bijlage 1;

  • E.

   Littersven te Echt, (omsloten door de Rijksweg Noord, Littersven, Rietweg en Lisweg) conform bijgevoegde situatietekening. Zie bijlage 1;

  • F.

   Speelkoel Sint Joost, (omsloten door de Kievitstraat, Heerdstraat, Caulitenstraat en Kantstraat), conform bijgevoegde situatietekening. zie bijlage 1.

 • 2.

  dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking.

Echt, 19 juli 2022

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

de secretaris,

de burgemeester,

Bezwaar  

Indien u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit kunt u ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van de publicatie bij ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Gaarne in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift vermelden "bezwaar".

 

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten:

 • a.

  de naam van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van ons besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar;

Indien u bij ons een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de Voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als u van mening bent dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, vereist is.

 

Ingeval u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het verzoeken van een voorlopige voorziening dient u uw verzoek schriftelijk te richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

 

U kunt een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijlage 1: situatietekeningen behorende bij het aanwijzingsbesluit verboden lachgasgebruik Echt-Susteren 2022

 • A.

  Het gebied: Kern Susteren

  Omsloten door de Kromstraat, Prins Clauslaan, Oude Rijksweg Noord, Louerstraat, N276, Rode Beek tot aan de spoorlijn en de spoorlijn tot aan Kromstraat.

 

 

 • B.

  Het gebied: Kern Echt

  Omsloten door Industriepad, Industrieweg, Nobelweg, Maasbrachterweg, Diepstraat, Aasterbergerweg, Bellekenweg, Palmbrugweg, Lindestraat, Bovenste Eind, Peijerstraat en spoor tussen Peijerstraat en Industriepad.

 

 

 • C.

  Het gebied: Loswal te Echt (omsloten door de Aasterbergerweg en Havenweg)

 

 

 • D.

  Het gebied: Visvijver de Bossen te Dieteren

  Perceel met de kadastrale aanduiding STR01 G 208 G 0 (25131 - 1), tussen de Bosweg en Vijverpad

 

 

 • E.

  Het gebied: Littersven te Echt

  Omsloten door de Rijksweg Noord, Littersven, Rietweg en Lisweg

 

 

 • F.

  Het gebied: Speelkoel Sint Joost

  Omsloten door de Kievitstraat, Heerdstraat, Caulitenstraat en Kantstraat).

 

Naar boven