Toestemming voor de feestavond tijdens clubkampioenschappen aan John F. Kennedylaan 114 te Woudenberg

22 juli 2022:

Feestavond tijdens clubkampioenschappen, TV ’t Schilt, John F. Kennedylaan 114,

3 september 2022, Z.337746.

De vergunning, alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Naar boven