Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Het college heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend en op de tussen haakjes vermelde data aan de aanvragers verzonden:

 • 1.

  Het verbouwen van een kantoorpand naar cafe/restaurant op de locatie Markt 47, 6461 ED (20.07.2022);

 • 2.

  Het plaatsen van een dakkapel op de locatie Wilhelminastraat 16, 6461 BJ (20.07.2022);

 • 3.

  Het plaatsen van een container tbv een jeugdontmoetingsplek op de locatie Schoolstraat tussen nr 81 en 91, 6466 HV (22.07.2022);

 • 4.

  Het verbouwen van een woning op de locatie Diepenbrockstraat 12, 6461 AB (26.07.2022)

 • 5.

  Het plaatsen van keerwanden tbv een voetgangerstunnel onder het spoor op de locatie Torenstraat te Eygelshoven, (26.07.2022);

 • 6.

  Het plaatsen van een erfafscheiding op de locatie Pleinstraat 18, 6466 LP (26.07.22)

De stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefmilieu, op de begane grond van het stadskantoor.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van verzending van de vergunning aan aanvrager een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college te worden ingediend (adres: Postbus 600 te 6460 AP Kerkrade).

Een bezwaar schorst echter niet de werking van de vergunning.

U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, sector Bestuursrecht, gevestigd Willem II Singel 67 te 6041HR Roermond (correspondentieadres: Postbus 950, 6040 AZ Roermond), verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Kerkrade, 3 augustus 2022

Naar boven