Melding uitwegen Hooghuis 4 5509MV Veldhoven

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding voor een uitweg is beoordeeld. Op 28-07-2022 is het besluit naar de aanvrager verzonden.

De melding betreft locatie Hooghuis 4 5509MV Veldhoven en is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2022-01012 met omschrijving "inritmelding hooghuis 4". De melding is afgewezen.

De beoordelingen en de bijbehorende stukken kunt u op verzoek inzien. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Beheer en Realisatie. Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel telefoonnummer 14 040.

Tegen deze beoordelingen kunt u als belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop de beoordeling aan de melder is verzonden schriftelijk bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven, voorzien van handtekening, uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van de beoordeling waartegen u bezwaar maakt en de redenen van uw bezwaar.

U kunt ook online bezwaar indienen op https://www.veldhoven.nl/bezwaar

Als u bezwaar maakt kunt u ook een voorlopige voorziening (zoals schorsing van het besluit) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Er moet dan sprake zijn van een spoedeisende situatie. Het is ook mogelijk een dergelijke verzoekschrift digitaal in te dienen bij de rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De griffie van de rechtbank informeert u over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Naar boven