Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure: De Haal 94, plaatsen nieuwbouw woning.

[Datum verzending besluit:26 juli 2022

Ons kenmerk:2022omg0282

 

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Het bezwaarschrift is ondertekend en bevat ten minste:

Naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van spoed, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem

(postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

Dit bericht wordt ook bekendgemaakt in het Kompas. De bekendmaking in het Kompas is leidend. Deze digitale bekendmaking is een extra service.

Naar boven