Ontwerpbesluit hogere grenswaarden (vobp 'Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023')

Het college van Pijnacker-Nootdorp is van plan op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met het (voor)ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023’ en de omgevingsvergunning een drietal woningen die dat bestemmingsplan o.a. beoogt mogelijk te maken. Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de toekomstige woningen aan de Geerweg in Nootdorp overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de Molenaar Blonkweg.

De maximale toelaatbare grenswaarde mag niet worden overschreden. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Bij de aanvraag voor omgevingsvergunningen voor de woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, zal d.m.v. een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de aanvrager/initiatiefnemer aangetoond moeten worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf 4 augustus 2022 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentekantoor, Oranjeplein in Pijnacker en tevens via de gemeentelijke website (www.pijnacker-nootdorp.nl). Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijze schriftelijk en - na afspraak - mondeling bekend maken. Voor meer informatie en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte, tel. 14 015. Wilt u schriftelijk reageren, dan kunt u uw brief aan het college richten.

Pijnacker-Nootdorp, 3 augustus 2022

Het college van Pijnacker-Nootdorp

 

Naar boven