Bekendmaking vergunning/ontheffing geluid

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ten behoeve van werkzaamheden aan het spoor binnen het traject gemeente Voerendaal aan Swietelksi Rail Benelux B.V. namens ProRail Projecten in week 35, 28-08-2022 23.00 uur t/m 3-9-2022 07.00 uur ( en voorafgaand voorbereidende en/of achteraf afronde werkzaamheden)

 

een ontheffing geluidhinder is verleend (verzonden 21-7-2022; zaak 277513 ).

\ Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders (ad .. of ..), Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

• naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit

• de gronden van het bezwaar.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend en u vindt dat er dringende redenen zijn om alvast een voorlopig oordeel van de rechter (een voorlopige voorziening) te vragen over het besluit, dan kunt u dit kenbaar maken via een schriftelijk en gemotiveerd verzoek om voorlopige voorziening. Dit verzoek kunt u sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.

Naar boven