Ontwerpbesluit voor het oprichten van meerdere distributiecentra aan het park de Loop te Echt

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  • Op 8 april 2022 van de Intospace 22 B.V., voor het oprichten van meerdere distributiecentra op het park de Loop te Echt.

Zij zijn voornemens de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

 

Inzage

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en alle overige relevante stukken liggen tijdens openingstijden in het gemeentehuis ter inzage bij de receptie in de publiekshal, Nieuwe Markt 55 in Echt met ingang van vrijdag 29 juli 2022 gedurende een periode van zes weken. Voor een mondelinge toelichting op de stukken alsmede voor kopieën van de stukken kan men zich wenden tot het secretariaat van de afdeling Leefomgeving.

 

Zienswijze

Iedereen kan tegen de ontwerp omgevingsvergunning met ingang van de datum van de terinzagelegging gedurende 6 weken een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 450, 6100 AL Echt. Een zienswijze kan ook mondeling worden ingebracht. Daarvoor dient een afspraak te worden gemaakt. Alle ingediende zienswijzen wegen mee bij de definitieve besluitvorming op de aanvraag.

 

Beroep instellen

De aandacht wordt er op gevestigd dat belangstellenden te zijner tijd gerechtigd zijn tot het instellen van beroep tegen de definitieve beschikking op de aanvraag.

28 juli 2022

Echt-Susteren, 28 juli 2022

Naar boven