Ontwerp bestemmingsplan ‘Streekweg 104 en 106, Hoogkarspel’ en hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Drechterland maken het volgende bekend.

Op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening ligt met ingang van vrijdag 29 juli 2022 gedurende zes weken ter inzage:

 • 1.

  Het ontwerp bestemmingsplan ‘Streekweg 104 en 106 Hoogkarspel’, (NL.IMRO.0498.BPStreekweg104106-ON01);

 • 2.

  Het ontwerpbesluit ‘Vaststelling hogere grenswaarde wegverkeerslawaai Wet geluidhinder’ voor het plan tot het bouwen van een nieuwe woning met bijgebouwen op het perceel Streekweg 104 in Hoogkarspel.

Bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het bouwen van een nieuwe woning met bijgebouwen op een perceel aan de Streekweg 104 in Hoogkarspel. Deze locatie is beschikbaar gekomen met de ontwikkeling van het plan Reigersborg Zuid V en wordt op het moment gebruikt als opslag- en ketenterrein voor dit plan. Daarnaast wordt in dit plan een perceel achter Streekweg 106 (gedeeltelijk) de voormalige ‘bedrijfsbestemming’ gewijzigd in een woonbestemming (tuin).

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om voor realisering van bovenbedoeld plan tot het bouwen van een woning op Streekweg 104 op grond van de Wet geluidhinder, een hogere waarde vast te stellen van ten hoogste 63 dB (wegverkeerslawaai).

Uit het geluidsonderzoek blijkt namelijk dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (wegverkeerslawaai) wordt overschreden. De geluidsbelasting blijft wel binnen de maximaal toegestane ontheffingswaarde van 63 dB.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder en alle bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 29 juli 2022 voor een ieder ter inzage.

U kunt de documenten op twee manieren bekijken:

 • 1.

  U bekijkt het ontwerp bestemmingsplan digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identificatienummer: NL.IMRO.0498.BPStreekweg104106-ON01

 • 2.

  U maakt een afspraak om het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder te bekijken in het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Hoogkarspel). U kunt een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoon 0228-352352 of via www.drechterland.nl

Zienswijzen

Een ieder kan tegen het ontwerp bestemmingsplan van vrijdag 29 juli tot en met 8 september 2022 zienswijzen indienen. Voor het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder is dit tijdens deze periode alleen mogelijk voor belanghebbenden.

Schriftelijk

Ontwerp bestemmingsplan: aan het college van burgemeester en wethouders van Drechterland, postbus 9, 1616 ZG Hoogkarspel. Als onderwerp vermelden: ‘zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Streekweg 104 en 106 Hoogkarspel’.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder: aan het college van burgemeester en wethouders van Drechterland, postbus 9, 1616 ZG Hoogkarspel. Als onderwerp vermelden: ‘zienswijzen ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder bestemmingsplan Streekweg 104 en 106 Hoogkarspel’.

Mondeling:

Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de ter inzage termijn, een afspraak te worden gemaakt met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoon 0228-352352.

Naar boven