Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘Middenweg 5’, Bovenkarspel

Burgemeester en wethouders van Stede Broec maken bekend dat op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage worden gelegd:

  • 1.

    het ontwerpbestemmingsplan ”Middenweg 5”, dat voorziet in de herontwikkeling van deze locatie, bestaande uit 14 appartementen en een kantoorruimte met de mogelijkheid deze om te zetten naar 2 extra appartementen;

  • 2.

    het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Middenweg 5 voor de nieuwbouw van 14 appartementen en kantoorruimte;

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige terinzagelegging wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening. De gemeenteraad heeft op 25 november 2021 besloten de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan, en de omgevingsvergunning die nodig is voor de realisatie van het plan voor de bouw van 14 appartementen en een kantoorruimte op de locatie Middenweg 5 in Bovenkarspel. Door het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling is het mogelijk om de ontwerp besluiten voor het nieuwe bestemmingsplan en de benodigde omgevingsvergunning gelijktijdig ter inzage te leggen.

De bovengenoemde ontwerpbesluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De besluiten doorlopen gezamenlijk de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het college van Burgemeester en Wethouders verzorgt deze coördinatie. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan, het college is het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

Ter inzage

De stukken liggen voor een ieder ter inzage van donderdag 28 juli t/m 7 september 2022. Deze zijn op de volgende wijze in te zien:

1. Het ontwerpbestemmingsplan in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identificatienummer: NL.IMRO.0532.BPMiddenweg5-ON01.

2. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning in papieren vorm op het gemeentehuis van Stede Broec (De Middend 2, 1611 KW Bovenkarspel). U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, 0228-534100 (tijdens kantooruren) of via www.stedebroec.nl 

Zienswijzen

Een ieder kan vanaf donderdag 28 juli gedurende zes weken een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning indienen. Schriftelijke zienswijzen die betrekking hebben op het bestemmingsplan kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Stede Broec. Zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij het college van Burgemeester en Wethouders. Wij verzoeken u het onderwerp te vermelden: ‘zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Middenweg 5, Bovenkarspel’ of ‘zienswijzen ontwerpbesluit omgevingsvergunning Middenweg 5, Bovenkarspel’.

In beide gevallen is het postadres: Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

Mondeling: voor het bespreken van de mogelijkheden voor het indienen van een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling op het nummer 0228-534100.

 

Naar boven