Gemeente Opmeer Verkeersbesluit Intrekking verkeersbesluit VB20.001384 Gehandicaptenparkeerplaats Planetenlaan 15 te Opmeer

 

Het college van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Opmeer,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Dat op 7 april 2020 een verkeersmaatregel genomen is waarbij een parkeerplaats bij planetenlaan 15 te Opmeer is aangewezen als gehandicaptenparkeerplaats voor een auto met een bepaald kenteken;

 

Dat de ingestelde gehandicaptenparkeerplaats niet langer nodig is;

 

dat de gemeente het beheer heeft over de genoemde wegen en deze zich bevinden binnen de bebouwde kom van de gemeente;

Gelet op artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikelen 12 en 21 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

 

BESLUIT

over te gaan tot:

-het intrekken van besluit VB20.001384 van 7 april 2020

-het verwijderen van bord E06 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en onderbord.

 

Opmeer 25 juli 2022

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer

Namens deze,

P. R. Duinker

Hoofd Afdeling Civiele Techniek en Wonen

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen bovenstaand besluit kan schriftelijk en gemotiveerd een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Opmeer, Klaproos 1, 1716 VS Opmeer. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en worden ingediend binnen zes weken na publicatie.

 

Daarnaast kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

 

Naar boven