Gemeente Leudal - Verleende evenementenvergunning – KinderVakantieWerk Buggenum

KinderVakantieWerk Buggenum:

Kindervakantiewerkweek van 22 tot en met 26 augustus 2022 op evenemententerrein de Klink aan de Molenweg 12 in Buggenum. Verzenddatum: 19 juli 2022

 

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzending van het desbetreffende besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift vermeldt tenminste uw naam, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht, de gronden van uw bezwaar en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van spoed kunt u bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. De eisen aan dit verzoek zijn (naast het aantonen van de spoedeisendheid) dezelfde als hierboven vermeld. Tevens dient u een afschrift van de betreffende brief/besluit bij te voegen. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, team vergunningverlening

Algemene Verordening en Bijzondere wetten, tel. 0475 - 85 90 00

Naar boven