Cameratoezicht Parade en DKDEO

De burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

 

overwegende dat:

 

 • -

  op woensdag 20 juli 2022 op of nabij de Markt te Nootdorp mogelijk een schietincident heeft plaatsgevonden;

 • -

  in winkelcentrum Parade en bij voetbalvereniging RKDEO reeds gedurende langere tijd sprake is van ernstige overlast door verschillende groepen jongeren;

 • -

  de overlast zich uit door onder andere geluidsoverlast, intimiderend gedrag, vernielingen en geweldsincidenten;

 • -

  er gegronde vrees bestaat dat verschillende leden van deze overlastgevende en rivaliserende groepen in het bezit zijn van wapens;

 • -

  de toename van (gewelds)incidenten en de voortdurende overlast veroorzaakt door deze groepen jongeren leidt tot grote onrust en gevoelens van onveiligheid bij bewoners en ondernemers in de omgeving van Winkelcentrum de Parade;

 • -

  er gegronde vrees bestaat voor escalatie van conflicten tussen deze (rivaliserende groepen) jongeren, waardoor ernstige vrees bestaat voor wanordelijkheden, dan wel verstoringen van de openbare orde en veiligheid binnen voornoemd gebied;

 • -

  het in het algemeen belang is om gevaar te beperken, dan wel ernstige wanordelijkheden dan wel verstoringen van de openbare orde te voorkomen;

 • -

  in het belang van handhaving van de openbare orde cameratoezicht één van de maatregelen is in de aanpak om openbare orde verstoringen tegen te gaan;

 • -

  dat de teamchef van het politiebasisteam Pijnacker-Nootdorp in haar bestuurlijke rapportage van 21 juli 2022 adviseert om bestuurlijke maatregelen te treffen tegen de jeugdproblematiek in en rondom De Parade, waaronder de inzet van cameratoezicht;

 • -

  dat de inzet van cameratoezicht in deze situatie op 21 juli 2022 is besproken in de lokale gezagsdriehoek;

 • -

  dat cameratoezicht in deze situatie wordt gezien als subsidiair en proportioneel;

gelet op artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Pijnacker-Nootdorp 2017;

 

besluit:

 

 • I.

  in het winkelcentrum Parade te Nootdorp, conform bijgevoegde tekening, vanaf het moment van inwerktreding van dit besluit cameratoezicht in te zetten voor een periode tot 1 september 2022;

   

 • II.

  dat het cameratoezicht bestaat uit drie camerasystemen die op drie locaties, conform bijgevoegde tekening, worden gesitueerd op de Markt, het Paradeplein en de parkeerplaats bij voetbalvereniging RKDEO en het winkelcentrum Parade en voetbalvereniging RKDO registreren;

   

 • III.

  dat dit besluit in werking treedt direct na bekendmaking op www.overheid.nl.

Vastgesteld op 22 juli 2022.

Björn Lugthart

Burgemeester

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De bezwaartermijn bedraagt zes weken en gaat in de dag na de verzenddatum van deze brief. In het bezwaarschrift moet staan: uw naam en adres, de datum, tegen welk besluit u bezwaar maakt (vermeld onderwerp, datum en kenmerk besluit) en de reden waarom u bezwaar maakt. Denk eraan het bezwaar te ondertekenen. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u de voorzieningenrechter schriftelijk vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, tel. 088 – 36 222 00. U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal bij de rechtbank indienen (zie loket.rechtspraak.nl).

 

Bijlage I – Kaart locaties camerasystemen

 

Naar boven