Samenscholingsverbod centrum Nootdorp

De burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

 

overwegende dat:

 

 • -

  op woensdag 20 juli 2022 op of nabij de Markt te Nootdorp mogelijk een schietincident heeft plaatsgevonden;

 • -

  in winkelcentrum Parade en bij voetbalvereniging RKDEO reeds gedurende langere tijd sprake is van ernstige overlast door verschillende groepen jongeren;

 • -

  de overlast zich uit door onder andere geluidsoverlast, intimiderend gedrag, vernielingen en geweldsincidenten;

 • -

  er gegronde vrees bestaat dat verschillende leden van deze overlastgevende en rivaliserende groepen in het bezit zijn van wapens;

 • -

  de toename van (gewelds)incidenten en de voortdurende overlast veroorzaakt door deze groepen jongeren leidt tot grote onrust en gevoelens van onveiligheid bij bewoners en ondernemers in de omgeving van winkelcentrum De Parade;

 • -

  er gegronde vrees bestaat voor escalatie van conflicten tussen deze (rivaliserende groepen) jongeren, waardoor ernstige vrees bestaat voor wanordelijkheden, dan wel verstoringen van de openbare orde en veiligheid binnen voornoemd gebied;

 • -

  het in het algemeen belang is om gevaar te beperken, dan wel ernstige wanordelijkheden dan wel verstoringen van de openbare orde te voorkomen;

 • -

  in het belang van handhaving van de openbare orde een samenscholingsverbod één van de maatregelen is in de aanpak om deze overlast en geweldsincidenten tegen te gaan;

 • -

  de teamchef van het basisteam Pijnacker-Nootdorp van de politie eenheid Den Haag op 21 juli 2022 onder meer de aanbeveling heeft gedaan zo’n verbod in te stellen;

 • -

  de aanbevelingen van de teamchef zijn besproken in de lokale driehoek (burgemeester, officier van justitie en politie);

 • -

  in dit overleg is gesproken over gebiedsgerichte maatregelen die tot doel hebben om de openbare orde in het gebied te herstellen. Een samenscholingsverbod maakt daar deel van uit;

 • -

  een samenscholingsverbod wordt gezien als een subsidiair en proportioneel middel;

 • -

  de strekking van dit verbod is, dat het verboden is op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden;

 • -

  degene die zich bevindt of aanwezig is bij een samenscholing, verplicht is op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen;

 • -

  dat de teamchef van het politiebasisteam Pijnacker-Nootdorp in haar bestuurlijke rapportage van 21 juli 2022 adviseert om bestuurlijke maatregelen te treffen tegen de jeugdproblematiek in en rondom De Parade, waaronder de inzet van een samenscholingsverbod;

 • -

  dat de inzet van een samenscholingsverbod in deze situatie op 21 juli 2022 is besproken in de lokale gezagsdriehoek;

gelet op artikel 172 derde lid van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

 • I.

  van maandag tot en met zondag tussen 14.00 en 00.00 uur een samenscholingsverbod in te stellen voor het gebied in en rondom het winkelcentrum Parade te Nootdorp en voetbalvereniging RKDEO dat wordt omsloten door de volgende straten: Kerkweg, Sportparkweg, Laan van Nootdorp, Veenweg, Meester Overtoompad, Jozefpad, Meidoornlaan en de Koningin Julianastraat, voor de periode vanaf het moment van inwerktreding van dit besluit tot 1 september 2022;

   

  De bijlage bij dit besluit bevat de kaart met de gebiedsaanduiding. Deze kaart is onverbrekelijk met dit besluit verbonden;

   

 • II.

  onder een samenscholing in dit geval wordt verstaan wanneer drie of meer personen bijeenkomen en op nadrukkelijk bevel van de politie niet uiteengaan;

   

 • III.

  dat dit besluit direct in werking treedt na bekendmaking op www.overheid.nl.

Vastgesteld op 22 juli 2022.

Björn Lugthart

Burgemeester

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De bezwaartermijn bedraagt zes weken en gaat in de dag na de verzenddatum van deze brief. In het bezwaarschrift moet staan: uw naam en adres, de datum, tegen welk besluit u bezwaar maakt (vermeld onderwerp, datum en kenmerk besluit) en de reden waarom u bezwaar maakt. Denk eraan het bezwaar te ondertekenen. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u de voorzieningenrechter schriftelijk vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, tel. 088 – 36 222 00. U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal bij de rechtbank indienen (zie loket.rechtspraak.nl).

Bijlage I – Kaart gebied samenscholingsverbod

 

Naar boven