Ter inzage ontwerpbestemmingsplan Driestedenweg 43a, De Weere

Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer maakt bekend, dat op grond van artikel 3.8 Wro het ontwerpbestemmingsplan Driestedenweg 43a, De Weere ter inzage ligt.

 

Plangebied

Het plangebied betreft Driestedenweg 43a in De Weere. Het planvoornemen betreft het vergroten van het bouwvlak om ruimte te bieden om een nieuwe ligboxenstal in de toekomst mogelijk te maken.

 

Ter inzage legging

Het schriftelijke ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 28 juli 2022 tot en met woensdag 7 september 2022 op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer.

Het ontwerpbestemmingsplan is elektronisch raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en heeft als planidentificatienummer NL.IMRO.0432.BPDriestedenweg43a-ON01.

 

Zienswijze

Gedurende voornoemde termijn kan door een ieder een schriftelijke zienswijze naar voren worden gebracht. De brief dient gericht te worden aan de gemeenteraad van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Opmeer. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient vooraf een afspraak te worden gemaakt (0226-363333).

 

Naar boven