Beslissing op bezwaar verkeersbesluit reserveren 2 parkeerplaatsen op ’t Seuverick Oisterwijk t.b.v. het direct opladen van elektrische voertuigen.

Nummer: 2022-20

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk,

Gelet op:

Het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 14 juni 2022 inzake bezwaren tegen het verkeersbesluit 2022-03 tot het reserveren van twee parkeerplaatsen in ‘t Seuverick in Oisterwijk t.b.v. het direct opladen van elektrische voertuigen

Grond van artikel 15, eerste lid, van de wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen (BABW) genoemde verkeerstekens alsmede voor onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Om elektrisch rijden een impuls te geven en laadpalen op straat te krijgen heeft de provincie Noord Brabant een project opgestart om 1.000 openbare laadpalen in de openbare ruimte te realiseren t.b.v. het direct opladen elektrische auto’s.

In de door de gemeenteraad vastgestelde “Nota van uitgangspunten verkeer en vervoer 2014-2024” is vastgelegd dat de gemeente initiatieven op het gebied van duurzaam vervoer wil faciliteren. Het college heeft daarom besloten te participeren in het project van de provincie.

Inwoners en ondernemers uit de gemeente Oisterwijk, kunnen daardoor een aanvraag doen voor plaatsing van een openbare laadpaal. Zij moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn: inwoner, werknemer of ondernemer zijn binnen de gemeente Oisterwijk, in bezit zijn of berijder zijn van een elektrische auto en geen beschikking hebben over een eigen parkeerplaats. Om het gebruik van de laadpaal te kunnen garanderen, worden de parkeerplaatsen bij de laadpaal gereserveerd voor het direct laden van een elektrische auto.

Overwegende

Dat de gemeente initiatieven op het gebied van duurzaam vervoer wil faciliteren;

Dat elektrisch rijden goed is voor het milieu;

Dat het de verwachting is dat het aantal elektrische voertuigen in Nederland de komende jaren toeneemt;

Dat de vraag naar laadmogelijkheden, anders dan de eigen laadvoorziening thuis, daarmee ook toeneemt;

Dat voor het stimuleren van elektrische mobiliteit het belangrijk is dat er een (netwerk van) elektrische laadpunt(en) beschikbaar is;

Dat de gemeente Oisterwijk daarom inzet op het aanbieden van voldoende laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen op logische dan wel strategische locaties in Oisterwijk;

Dat er uit de omgeving van de Prunusstraat in Oisterwijk een aanvraag voor een laadpaal in de openbare ruimte is ingediend;

Dat de aanvrager geen parkeergelegenheid op eigen terrein heeft;

Dat de aanvrager aangetoond heeft dat hij/zij beschikt over een elektrisch voertuig en dat er daarmee ter plaatse behoefte bestaat aan een oplaadpaal met een parkeerplaats(en) voor het opladen dit voertuig;

Dat een laadpaal vanwege toezicht/sociale veiligheid tussen andere auto´s en in het zicht en bij voorkeur in de directe nabijheid van woningen/voorzieningen wordt gesitueerd;

Dat op basis van de aanvraag zoals hierboven vermeld wij, in samenwerking met VATTENFALL, aan ’t Seuverick een laadpaal met dubbele laadcapaciteit realiseren (d.w.z. een laadpaal met twee oplaadpunten t.b.v. het gelijktijdig laden van twee elektrische voertuigen);

Dat de parkeerplaatsen in ’t Seuverick binnen een acceptabele loopafstand van +/- 300m van de aanvrager liggen;

Dat we de laadpaal in de haakse parkeervakken, gelegen voor de woningen aan ’t Seuverick situeren;

Dat haakse parkeervakken de voorkeur hebben ten opzichte van langs parkeervakken. Dit vanwege het in- en uitrijden van het parkeervak en de aansluiting van de laadkabel op de laadpaal.

Dat wij met dit verkeersbesluit bij de laadpaal een tweetal parkeervoorzieningen reserveren welke uitsluitend te gebruiken zijn voor het laden van elektrische voertuigen;

Dat dit tot afname leidt van in totaal twee beschikbare openbare, vrij toegankelijke parkeervoorzieningen

Dat er daarmee voor de directe omgeving een verschuiving plaatsvindt qua parkeermogelijkheden en dat daarmee de loopafstand naar een vrij beschikbare parkeerplaats mogelijk ook groter wordt.

Dat een grotere loopafstand verder geen afbreuk doet aan de bruikbaarheid van de weg, parkeren in de directe omgeving blijft mogelijk.

Dat bij de feitelijke uitvoering van het verkeersbesluit in de basis slechts één parkeerplaats daadwerkelijk wordt gereserveerd voor het laden van elektrische voertuigen;

Dat de tweede parkeerplaats een vrij toegankelijke parkeerplaats blijft en bij een jaarlijks gebruik van >3.500 kWh/jaar of bij 5 unieke gebruikers/maand/jaar alsnog wordt gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen;

Dat met de aanduiding van één parkeerplaats enerzijds de elektrische rijder wordt gefaciliteerd en anderzijds de directe omgeving niet direct geconfronteerd wordt met de afname van twee openbare parkeervoorzieningen.

Dat op verzoek van bewoners specifiek is gekeken naar een locatie in de Meidoornlaan waarbij geconcludeerd is dat deze locatie een lagere parkeerdruk kent, maar dat de loopafstand vanaf het adres van aanvrager toeneemt.

Dat aanvullend kan worden opgemerkt dat de Meidoornlaan uitsluitend langsparkeervakken kent, daar waar de voorkeur uitgaat naar haakse parkeervakken.

Dat de locatie Seuverick, ondanks een hogere parkeerdruk, past binnen de kaders voor het realiseren van een laadpaal waarbij de gemeente de overweging maakt om ongeacht een eventuele toename van de parkeerdruk of grotere loopafstand een zwaarder gewicht toe te kennen aan het faciliteren van laadvoorzieningen in de openbare ruimte.

Dat ondanks een eventuele toename van de parkeerdruk en/of loopafstand de weg en de parkeervoorzieningen in stand worden gehouden en daarmee de bruikbaarheid blijft gewaarborgd;

Dat de reservering van twee parkeervoorzieningen verder geen afbreuk doet aan de veiligheid van de weg en weggebruikers ongewijzigd beschermd blijven;

Dat met de doelstellingen van het verkeersbesluit het algemeen belang niet wordt geschaad;

Dat er overleg met de chef van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant heeft plaatsgevonden;

Dat de genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer van en gelegen zijn binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Oisterwijk;

Overzichtstekening

BESLUIT

 • 1.

  Verkeersbesluit 2022-03 te herroepen en

 • 2.

  Twee gereserveerde parkeervoorzieningen te realiseren/in te stellen uitsluitend bedoeld voor het opladen van een elektrische voertuig door middel van het plaatsen van het bord E04 zoals omschreven in bijlage I bij het RVV 1990, inclusief onderbord met de tekst “alleen voor opladen elektrische voertuigen” inclusief onderbord OB0504 een en ander zoals is weergegeven op de als bijlage de bij dit besluit toegevoegde afbeelding.

Oisterwijk, 20 juli 2022

het college,

Namens deze,

N. Landmeter

Teamleider Openbare Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen dit besluit kan, binnen 6 weken na de dag van publicatie van dit besluit in het elektronisch gemeenteblad, beroep ingesteld worden door:

- Degenen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen verkeersbesluit 2022-03 van 19 maart 2021.

- Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bezwaar hebben gemaakt tegen het verkeersbesluit van 19 maart 2021.

Het beroepschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht te zijn ondertekend en bevat tenminste:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit op bezwaar;

 • 4.

  de gronden waarop het beroepschrift rust (motivering);

Het beroepschrift kunt u indienen bij de rechtbank Breda, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. U bent voor het instellen van beroep griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de rechtbank Breda.

Verder kunt u een verzoek tot een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant in Breda. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen indien tevens beroep is ingesteld. U moet daarbij ook een afschrift van het beroepschrift overleggen.

 

Naar boven