Tijdelijk addendum op de Beleidsregels Bijzondere bijstand Leiden 2022

Besluiten:

 • 1.

  Hierbij wordt B en W-nr. 22.0283 /BMO Tijdelijke addendum beleidsregels bijzondere bijstand energiekosten ingetrokken en vervangen door dit collegebesluit

 • 2.

  Het college besluit een tijdelijk addendum op de beleidsregels bijzondere bijstand Leiden 2022 van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 vast te stellen t.b.v. vergoeding voor energiekosten;

 • 3.

  Het college besluit de Beleidsregels eenmalige energietoeslag Leiden 2022 aan te passen;

  • a.

   Onder artikel 4, lid 3 wordt ‘juli’ vervangen door ‘december’

  • b.

   Onder artikel 5, lid 2 wordt ‘september 2022’ vervangen door ‘januari 2023’

Perssamenvatting: Met dit besluit stelt het college een tijdelijk addendum vast op de beleidsregels bijzondere bijstand Leiden 2022 van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 t.b.v. vergoeding voor energiekosten. Dit maakt het mogelijk om bijzondere bijstand te verstrekken voor hoge energiekosten aan inwoners met een inkomen tot 150% van de bijstandsgrens, waaronder studenten. Ook besluit het college om de aanvraagperiode voor de energietoeslag 2022 te verlengen naar 31 december 2022.

 

Als aanvulling op artikel 7 lid 1 Beleidsregels Bijzondere bijstand 2022 geldt het volgende.

 

Extra ondersteuning energiekosten

Artikel 1. Welk bedrag komt in aanmerking:

 • 1.

  Het verschil tussen het oude en het nieuwe termijnbedrag voor de kosten van energie in 2022 door de stijgende prijzen vanuit de energieleverancier

 • 2.

  min de eenmalige energietoeslag (€ 800,-) als daar recht op was (de eenmalige energietoeslag wordt verdeeld over 12 maanden en is € 66,67 )

 • 3.

  min het maximale drempelbedrag zoals in de Participatiewet staat1 (dit drempelbedrag wordt naar gelijk verdeeld en is € 11,50 per maand)

 • 4.

  Het bedrag wordt ‘om niet’ (gratis) verstrekt

Artikel 2. Draagkracht en vermogen

 • 1.

  De bestaande draagkrachtregels voor inkomen en vermogen zijn van toepassing.

 • 2.

  Als vermogensgrens wordt de vermogensgrens voor bijzondere noodzakelijke kosten gehanteerd.2

Artikel 3. De aanvraag

Een aanvraag voor extra ondersteuning bij energiekosten vanuit de bijzondere bijstand kan worden ingediend tot en met 31 december 2022 met het aanvraagformulier van de bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand wordt periodiek toegekend voor het jaar 2022.

Artikel 4. Bewijsstukken

De volgende aanvullende bewijsstukken zijn belangrijk:

 

 • een nota van het meest recente oude termijnbedrag

 • een bericht (brief of email) van de energieleverancier waarin staat wat het nieuwe termijnbedrag voor energiekosten is

 • als er geen oud termijnbedrag is: het nieuwe energiecontract

Artikel 5. Uitzonderlijke situatie voor inwoners met een nieuw contract, verhuizing of andere verandering van situatie:

Voor inwoners met een nieuw contract komt het termijnbedrag, min de Nibudnorm voor energie, min het drempelbedrag en energietoeslag voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6. Rechtmatigheidscontrole bij al lopende bijzondere bijstandbeschikkingen

Eerder toegekende beschikking bijzondere bijstand voor energiekosten moet per 1-7-2022 opnieuw beoordeeld worden. De periodieke verstrekking moet worden herberekend min de energietoeslag en het periodieke drempelbedrag. De eerder verstrekte bijzondere bijstand wordt niet teruggevorderd.

Artikel 7. Duur en inwerkingtreding

 • Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 juli 2022

 • Deze beleidsregels vervallen op 1 januari 2023

Toelichting:

Dit addendum is een aanvulling op de Beleidsregels Bijzondere bijstand Leiden 2022

 

Artikel 1.

 

Er moet een verhoging van de energierekening zijn door de stijgende prijzen vanuit de energieleverancier. Als er een wijziging in het huishouden is, zoals de inschrijving van een extra persoon op het adres, wordt het NIBUD normbedrag aangehouden van het aantal personen dat in de betreffende periode op het adres woont.

 

NIBUD normbedragen:

 

Het NIBUD gaat uit van twee normen: één voor gasverbruik en één voor elektriciteitsverbruik. Voor gasverbruik gelden er verschillende normen per type woning. Voor elektriciteitsverbruik gelden er verschillende normen per aantal personen in een huishouden. We gaan voor gasverbruik uit van het gemiddelde gasverbruik voor alle type woningen, namelijk 112,- euro per maand. We kijken wel naar het aantal personen. Dat leidt tot de volgende normentabel:

 

Huishouden 1 persoon: normbedrag van 130,- per maand

Huishouden 2 personen: normbedrag van 150,- per maand

Huishouden 3 personen: normbedrag van 160,- per maand

Huishouden 4 personen: normbedrag van 171,- per maand

Huishouden 5 personen of meer: normbedrag van 176,- per maand

 

Rekenvoorbeeld

 

Een huishouden (Participatiewet uitkering, geen vermogen) heeft een oude energie rekening van 175 euro per maand en een nieuwe energierekening van 325 euro per maand. Verschil tussen oude en nieuwe termijnbedrag is 150 euro per maand. De eenmalige energietoeslag wordt verrekend als voorliggende voorziening. Dus € 800/12 maanden= € 66,67. Het drempelbedrag is € 11,50 per maand.

 

Vanaf het nieuwe termijn bedrag (of vanaf 1 januari 2022) is de vergoeding:

 

€ 150,- min 66,67 min 11,50 = € 71.83,- per maand. Bij deze berekening is geen rekening gehouden met draagkracht. In de beoordeling van een aanvraag is het wel belangrijk om hier rekening mee te houden. Artikel 6 van de Beleidsregels Bijzondere bijstand 2022 Leiden zetten uiteen welke regels we aanhouden voor draagkracht.

 

Artikel 3.

 

Een aanvraag kan worden ingediend van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. Artikel 9 van de Beleidsregels Bijzondere bijstand 2022 beschrijft de regels over een aanvraag met terugwerkende kracht. Wanneer deze regels gelden kan de aanvraag met terugwerkende kracht worden toegekend, maar niet eerder dan 1 januari 2022.

 

Wanneer er sprake is van kostendelers is er recht op de bijzondere bijstand voor de kostendeler die de energierekening betaalt. Dit is op de bankrekening zichtbaar aan de afschrijving van de energiekosten.

 

Artikel 4

 

Als een inwoner een all-in huur betaalt, die omhoog gaat door de energiekosten, dan dient de inwoner het bericht van de verhoging mee te nemen. Ook moet een bericht (brief of e-mail) van de energieleverancier waarin staat wat het nieuwe termijnbedrag voor energiekosten is voor de woning dient worden meegestuurd. Dit bericht hoeft niet op naam van de huurder te zijn.

 

Artikel 5.

 

Hierbij gaat het om inwoners die door noodzaak een zelfstandige woonruimte krijgen. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan inwoners die net uit een gesloten zorginstelling komen, een dakloze die een woning toegewezen krijgt, statushouders en iedere andere woningtoewijzing door urgentie. Voor inwoners die door noodzaak voor het eerst een woonruimte krijgen waarbij hogere energiekosten van toepassing zijn, vergelijken we de energiekosten met de NIBUD normen.

 

Naar boven