Beleidsregel eenmalige energietoeslag gemeente Enkhuizen 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen,

 

Gelet op titel 4:3 van de Algemene wet Bestuursrecht en artikel 35 Participatiewet

 

Overwegende dat:

 • -

  binnen het kader van de wet en in de toelichting beschreven kaders regels op te stellen met betrekking tot nadere invulling van de gestelde in artikel 35 Participatiewet gestelde criteria;

 • -

  het gewenst is om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 • -

  artikel 3 lid 2 onder b van de Beleidsregel eenmalige energietoeslag gemeente Enkhuizen 2022 niet geheel aansluit bij de doelstelling van de beleidsregel.

Beleidsregel eenmalige energietoeslag gemeente Enkhuizen 2022

 

Besluit vast te stellen de wijziging van de Beleidsregel eenmalige energietoeslag gemeente Enkhuizen 2022

Artikel I wijziging beleidsregel

De Beleidsregel eenmalige energietoeslag gemeente Enkhuizen 2022 wordt als volgt gewijzigd;

 

Artikel 3 lid 2 onder b komt te luiden:

Onder inkomen wordt verstaan;

 • b.

  in afwijking van artikel 3.1 van de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Enkhuizen 2022 worden heffingskortingen niet meegerekend bij het inkomen. Het gaat om de jonggehandicaptenkorting, de alleenstaande ouderenkorting, de algemene heffingskorting minstverdienende partner, de inkomensafhankelijke combinatiekorting; en

Artikel 3 lid 2 onder b komt te luiden:

Onder inkomen wordt verstaan;

b. in afwijking van artikel 3.1 van de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Enkhuizen 2022 worden heffingskortingen niet meegerekend bij het inkomen. Het gaat om de jonggehandicaptenkorting, de alleenstaande ouderenkorting, de algemene heffingskorting minstverdienende partner, de inkomensafhankelijke combinatiekorting; en

Artikel II Citeertitel en datum inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treed in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel eenmalige energietoeslag gemeente Enkhuizen 2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 juli 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen,

de gemeentesecretaris,

N.A. Hellingman-Kuiper

de burgemeester,

E.A. van Zuijlen

Naar boven