Gemeente Nijmegen – verleende omgevingsvergunning – OLO 6307517 - Ambachtsweg 13G1 tm 13G93 te Nijmegen kadatraal bekend onder Neerbosch G 1485 1486 1487 en 1646

 

Burgemeester en wethouders van Nijmegen maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Voor : nieuwbouw complex met 93 opslagruimten brievenbussen hekwerk om het terrein 1 poort en inrit

Locatie : Ambachtsweg 13G1 tm 13G93 te Nijmegen kadatraal bekend onder Neerbosch G 1485 1486 1487 en 1646

Datum besluit : 14 juli 2022

Datum verzending : 14 juli 2022

Zaaknummer ODRN: W.Z21.106503.01

 

 

 

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

 

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, bureau JZ 20, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

 

Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier op de website van de Gemeente Nijmegen, onder Diensten > Klacht, bezwaar en beroep > bezwaar maken, beroep instellen. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

de naam en het adres van de indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;

de gronden van het bezwaar.

 

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan teven een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

 

Informatie

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder ‘bezwaarschrift’ of ‘mediation’ of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

Naar boven