Omgevingsvergunning - Buiten behandeling stellen (2022.0052, Langestreek 134)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog maken bekend dat zij onderstaande aanvraag omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, buiten behandeling hebben gelaten:

Langestreek 134- het aanbrengen van een heg ter afscherming van het terras (zaaknummer 2022.0052). Het besluit is op 08 juli 2022 aan aanvrager verzonden.

Bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending (08 juli 2022) worden ingediend.

In het bezwaarschrift moet ten minste staan:

• De naam en adres van de indiener;

• De dagtekening (datum);

• Een handtekening;

• Een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

• De gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

In spoedeisende gevallen is het mogelijk om naast het bezwaar een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter. Het verzoek kunt u sturen naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

 

Naar boven